Kierunki

 • Automatyka i Robotyka (WEAIiIB)
 • Elektronika (WIEiT)
 • Elektronika i Telekomunikacja (WIEiT)
 • Electronics and Telecomunications (WIEiT)
 • Elektrotechnika (WEAIiIB)
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)
 • Technologie Przemysłu 4.0 (WO i WEAIiIB)

Skład Rady

 • dr hab. inż. Ryszard Klempka – koordynator ds. kształcenia w dyscyplinach Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB)
 • dr hab. inż. Jerzy Baranowski – przedstawiciel kierunku Automatyka i Robotyka (WEAIiIB)
 • dr inż. Wacław Gawędzki – przedstawiciel kierunku Elektrotechnika (WEAIiIB)
 • dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska – przedstawiciel kierunku Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB)
 • dr hab. inż. Krzysztof Kasiński – przedstawiciel kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)
 • dr hab. inż. Witold Machowski – przedstawiciel kierunku Elektronika (WIEiT)
 • dr inż. Jacek Stępień – przedstawiciel kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Electronics and Telecomunications (WIEiT)
 • vacat – przedstawicel kierunku Technologie Przemysłu 4.0
 • Anna Rypel – przedstawicielka studentów

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • przygotowanie rocznego raportu dotyczącego jakości kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do danej dyscypliny;
 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach przypisanych do danej dyscypliny;
 • formułowanie wniosków, zaleceń i rekomendacji dla dziekanów wydziałów, w szczególności mających na celu poprawę jakości oraz wyników kształcenia na poszczególnych kierunkach;
 • ustalanie, z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny oraz kierunków do niej przypisanych, szczegółowych zaleceń i rekomendacji dotyczących zasad studiowania, tworzenia programów studiów oraz innych aspektów związanych z kształceniem;
 • proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia.
 
 

 

 

Akty normatywne:

 • Statut uczelni ( link )
 • Regulamin Studiów ( link )
 • Regulamin pracy ( link )
 • Uchwała Senatu 14/2019 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ( link )
 • Uchwała Senatu 186/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ( link )
 • Zarządzenie Rektora nr 29/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji, ( link )
 • Zarządzenie Rektora 15/2019 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych ( link )
 • Zarządzenie Rektora 91/2020 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ( link )
 • Uchwała Kolegium Wydziału EAIiIB ws. Rektorskich Nagród Dydaktycznych ( link )

RAPORTY Z ANKIET STUDENCKICH 2021/2022

Raporty ankiet studenckich, raporty roczne, raport z ankietyzacji studentów dyscyplina AEE i IB, Sprawozdanie pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia,