PROGRAM POWER 3.5

Program Power 3.5

Miło nam poinformować, że Wydział EAIiIB uczestniczy w projekcie:

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN

Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN

Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN

Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie http://www.power3.5.agh.edu.pl/

Wydatki kwalifikowane dla Wydziału EAIiIB to 1 889 720,32 PLN

Koordynatorem wydziałowym programu POWER jest dr hab. inż. Jerzy Baranowski ,prof. AGH:
B-1, III p., pok. 304
+48 12 617 20 99 

15.01.2021

Zawodowe szkolenie certyfikowane „Testowanie oprogramowania ISTQB poziom podstawowy” oraz Zawodowe szkolenie certyfikowane „Testowanie oprogramowania ISTQB poziom zaawansowany”

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów 5 i 7 semestru I stopnia studiów i wszystkich studentów II stopnia studiów na certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z kompetencji zawodowych ISTQB (poziom podstawowy i poziom zaawansowany).

UWAGA! Studenci, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu na poziomie zaawansowanym zobowiązani są do dołączenia do dokumentów rekrutacyjnych certyfikatu potwierdzającego ukończenie poziomu podstawowego oraz wpisanie daty uzyskania certyfikatu w formularzu rekrutacji (niekoniecznie w ramach szkolenia organizowanego przez AGH).

Szkolenia mają na celu poprawę kompetencji studentów dotyczących pracy w samoorganizujących się zespołach wspierających innowacje i produktywność.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Celem szkolenia typu PSM jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem  egzaminu i zdobyciem certyfikatu

Szkolenie w grupach max. 15 osobowych, każda grupa 20 godzin zegarowych dla poziomu podstawowego oraz 16 godzin zegarowych dla poziomu zaawansowanego,  realizowanych w ramach 2,5 – dniowego (poziom podstawowy), 2-dniowego (poziom zaawansowany) szkolenia. Szkolenie w języku polskim.


Miejsce szkoleń i egzaminu w Krakowie po uprzednim uzgodnieniu terminów.

Dopuszcza się przeprowadzenie szkoleń w formie on-line.

Szkolenie organizuje konsorcjum firm Inprogress oraz HAKA Hanna Kasprzyk

Zapisy należy dokonywać za pomocą skanów uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres:
kis@agh.edu.pl

Szczegółowych informacji dotyczące kwestii formalnych udziela Pani Katarzyna Dynak – Kozioł (kis@agh.edu.pl, tel 12 617-51-98), dotyczących kwestii merytorycznych  Pan dr inż. Krzysztof Kluza.

Dokumenty i załączniki:

 


 

14.10.2020

Szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC)

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów 5 i 7 semestru I stopnia studiów i wszystkich studentów II stopnia studiów
na certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC).

Szkolenia te mają podnieść kompetencje studentów wydziałów IET oraz EAIiB w zakresie wdrażania i stosowania praktyk zwinnych w projektach oraz doskonalenia pracy w zespołach projektowych, są one realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Celem szkolenia typu PSM jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem  egzaminu i zdobyciem certyfikatu PSM-I scrum.org

Szkolenie w grupach 10-15 osobowych, każda grupa 16 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwudniowego szkolenia weekendowego. Szkolenie w języku polskim.
Miejsce szkoleń i egzaminu w Krakowie po uprzednim uzgodnieniu terminów. Dopuszcza się przeprowadzenie szkoleń w formie on-line.

Ramowy opis zakresu szkolenia typu PSM:
– Teoria, podstawy i założenia Scrum
– Ramy metodyczne Scrum, planowanie
– Ludzie, zespoły, samoorganizacja
– Scrum w organizacji, skalowanie Scrum, zmiana a Scrum
– Rola Scrum Mastera

Szkolenie organizuje firma Inprogress

Zapisy należy dokonywać za pomocą skanów uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres:
kis@agh.edu.pl

Szczegółowych informacji nt. szkolenia może udzielić Pan dr inż. Krzysztof Kluza.

Dokumenty i załączniki:


2019-11-15

Wizyta studyjna w NEWAG S.A.
 

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostaje otwarta rekrutacja na jednodniową wizytę studyjną, która odbędzie się w dniu 29.11.2019 r.

Miejsce odbywania wizyty studyjnej: NEWAG S.A. – Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3.

Wizyta studyjna organizowana jest w celu podniesienia kompetencji zawodowych poprzez poznanie specyfiki danego Pracodawcy. W ramach wizyty zostaną zaprezentowane procesy technologiczne produkcji silników elektrycznych stosowanych w taborze kolejowym. Wizyta swoim zakresem obejmie również pomiary kontrolno-diagnostyczne wykonywane na poszczególnych etapach produkcji. 

Dokumenty należy składać do dnia 21 listopada br. do godziny 15:00 w pokoju 112a pawilon B-1.

Szczegółowych informacji na temat wyjazdu może udzielić dr inż. Piotr Pająk. 

Załączniki:


2019-05-30

Wizyty studyjne u pracodawców

W związku z realizacją w AGH Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr umowy POWER.03.05.00-00-Z307/17-00 uprzejmie informujemy, że został zatwierdzony regulamin odbywania Wizyt studyjnych u pracodawców. 

Załączniki:

  • umowa z pracodawcą o wizyty studyjne (DOCX)
  • regulamin odbywania wizyt studyjnych u pracodawców (PDF)
  • załącznik nr 1 do regulaminu (DOC)
  • załącznik nr 2 do regulaminu (DOC)
  • załącznik nr 3 do regulaminu (DOC)
  • załącznik nr 4 do regulaminu (DOC
  • załącznik nr 5 do regulaminu (DOC
  • załącznik nr 6 do regulaminu (DOC)

2019-05-30

Nowa specjalność na II stopniu studiów Automatyka i Robotyka ,,Cyber physical systems”
Zajęcia na nowej specjalności “Cyber physical systems” odbywają się  wg harmonogramu http://planzajec.eaiib.agh.edu.pl/view/timetable/513

certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC)


2020-10-09

Szkolenie z autoprezentacji
Szanowni Państwo,
 

W związku z pytaniami o to szkolenie, ponawiamy kurs:

W związku z realizacją w AGH Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 uprzejmie informujemy, że w ramach zadania 5 – “Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” Wydział EAIiIB organizuje szkolenia z autoprezentacji dla kadry dydaktycznej.

Szkolenia z autoprezentacji mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych i prezentacyjnych kardy dydaktycznej z wykorzystaniem metody nauczania “learning by doing” oraz innowacyjnych technik szkoleń multimedialnych w tym prób kamerowych, a także innowacyjnych metod komunikacyjnych i autoprezentacji.

Przeprowadzenie szkoleń z autoprezentacji przez interdyscyplinarny zespół trenerów. W ramach szkoleń przewidziane są warsztaty prezentacyjne obejmujące nagrywanie zajęć na kamerę video połączonej z monitorem obsługiwanej przez profesjonalnego operatora.

Okres realizacji szkoleń zostanie uzgodniony z firmą przeprowadzającą szkolenie po rekrutacji, dopasowując terminy zajęć do dostępności Państwa.

Przewidywana liczba osób – 30 po 5h dla każdej osoby, szkolenia odbywać się będą się online.
Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie dostosowany do preferencji uczestników projektu.

Pracownicy zainteresowani udziałem w w/w szkoleniach proszeni są o wypełnienie i złożenie poniższych dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.
1. Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie wraz z deklaracją udziału w Projekcie
2. Formularza Dane uczestnika Projektu
3. Oświadczenia uczestnika Projektu do dnia 16.10.2020 do godziny 15:00, w pokoju nr 118 w pawilonie A3.


 
Załączniki:

2018-12-28

Zajęcia z certyfikowanego kursu języka angielskiego wraz z egzaminem na poziomie C1 (zgodnie z CERF)
Zajęcia z certyfikowanego kursu języka angielskiego odbywają się w siedzibie szkoły języka obcego “AXON System s.c. Paweł Hejduk, Monika Boroń” przy ul. J. Piłsudskiego 17/8 w Krakowie, zgodnie z indywidualnym harmonogramem uczestników.
 

2018-12-214

Certyfikowany kurs języka angielskiego wraz z egzaminem na poziomie C1 (zgodnie z CERF)
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji w AGH programu: „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 zaplanowane zostało zadanie: “Certyfikowany kurs języka angielskiego wraz z egzaminem na poziomie C1 (zgodnie z CERF) dla 30 pracowników AGH w Krakowie prowadzących zajęcia dydaktyczne”.

Pragniemy gorąco zachęcić do udziału w kursie.

Kurs poprowadzi szkoła języka obcego “AXON System s.c. Paweł Hejduk, Monika Boroń”  z siedzibą ul. J. Piłsudskiego 17/8; 31-110 Kraków.
Zajęcia mają odbywać się na terenie szkoły ale dopuszcza się też możliwość prowadzić kurs na terenie AGH w godzinach ustalonych z uczestnikami kursu.
Planowane jest prowadzenie zajęć w 4 grupach, zgodnie z poziomem umiejętności kursantów.
Przydział do grup poprzedzi wypełnienie testu:
www.testy.axonsystem.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
1. Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie wraz z deklaracją udziału w Projekcie,
2. Formularza Dane uczestnika Projektu,
3. Oświadczenia uczestnika Projektu,

do dnia 28 listopada br. do godziny 15, w pokoju nr 2 w pawilonie B1.

Wymiar godzinowy kursu to 120h lekcyjnych dla każdego uczestnika kursu.

Termin realizacji umowy: 30.04.2019 r.

Załączniki: