” Powołaniem i misją Wydziału EAIiIB, jako części Akademii Górniczo-Hutniczej, jest kształcenie i wychowanie studentów, kształcenie i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i nauki w duchu ponad 60 letniej tradycji naszego Wydziału. „

Na Wydziale EAIiIB najsilniejszą reprezentację mają nauki ścisłe powiązane w niektórych obszarach z naukami przyrodniczymi. Mocny związek nauk ścisłych i podstawowych z zastosowaniami praktycznymi pozwala na innowacyjność w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych oraz jest bardzo silnie zaakcentowany we wszystkich dziedzinach nauk technicznych uprawianych na Wydziale: Elektrotechnice, Automatyce i Robotyce, Elektronice, Informatyce oraz Biocybernetyce i Inżynierii Biomedycznej.

Celem systemu kształcenia na wydziale jest formowanie u studentów umiejętności logicznego i konstruktywnego myślenia w różnych horyzontach czasowych, samodzielnego podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego i poprawnego wnioskowania w warunkach pracy wymagającej najwyższych kwalifikacji zawodowych i z wykorzystaniem urządzeń z obszaru najbardziej zaawansowanych technologii. Dążymy także do wykształcenia u naszych absolwentów umiejętności samodzielnego i permanentnego uczenia się oraz podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje i ich konsekwencje zarówno w aspekcie technicznym, jak również ekonomicznym i społecznym.

Kształcenie

Strategicznym celem Wydziału EAIiIB AGH w obszarze kształcenia jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia.

Nauka


Celami strategicznymi Wydziału w zakresie nauki są: prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie w zakresie dyscyplin uprawianych na Wydziale, rozwój kontaktów i powiązań z przemysłem oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych ze źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych.