Biblioteka wydziałowa znajduje się w  pomieszczeniu 1.10 na I piętrze nowego budynku D-2. Księgozbiór biblioteki składa się z przejętych księgozbiorów czterech bibliotek katedralnych. Obecnie księgozbiór Biblioteki Wydziałowej obejmuje 3.669 jedn. inwentarzowych (książek) oraz 724 vol. materiałów dydaktycznych (pomocniczych).

Do głównych zadań biblioteki należy: gromadzenie materiałów bibliotecznych, ewidencja, opracowanie i przechowywanie zbiorów, udostępnianie księgozbioru, współpraca z Biblioteką Główną AGH, okresowa inwentaryzacja zbiorów, selekcjonowanie zbiorów nieprzydatnych i zniszczonych, uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z Kwesturą AGH. Biblioteka Wydziałowa współpracuje też z Biblioteką  Główną AGH w zakresie opracowania komputerowego zbiorów Biblioteki Wydziałowej w ramach wspólnego uczelnianego  elektronicznego katalogu Bibliotek AGH, gdzie wpisanych jest już ponad 350 vol. księgozbioru biblioteki WEAIiIB.

 

Osoba kontaktowa:

st. bibliotekarz Dorota Bujak

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej zapraszamy pracowników, emerytowanych pracowników, studentów, uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz słuchaczy studiów podyplomowych naszego Wydziału.

Wszyscy Czytelnicy Biblioteki Wydziałowej zobligowani są do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Wydziałowej, dostępnym w Bibliotece WEAIiIB oraz załączonym do niniejszego pisma.

Równocześnie informuję, że z dniem  4.10.2021r. w Bibliotece Wydziałowej należy rejestrować (ewidencjonować) nowo zakupione książki, których wartość, nie tylko cenowa, ale i merytoryczna, stanowi o tym, że pozycje te powinny znaleźć się w zasobach księgozbioru Biblioteki Wydziałowej.

Wszystkie zakupione publikacje drukowane, podlegają klasyfikacji podziału:

  • na materiały pomocnicze (dydaktyczne) – licznik kosztowy „12”, które nie podlegają ewidencji bibliotecznej (kosztowo nie są wliczone do konta majątkowego (inwentarza) biblioteki) i muszą w opisie faktury zawierać pieczątkę o treści : „Nie podlega ewidencji bibliotecznej”, zgodnie z załączonym wzorem pieczątki Biblioteki Wydziałowej.
  • na książki (jednostki inwentarzowe) – licznik kosztowy „16” podlegające ewidencji bibliotecznej (włączone do konta majątkowego (inwentarza) biblioteki), powinny być opisane na fakturze jako książki wraz z pieczątką o treści : ”podlega księgowaniu na koncie 014/120/02, kwota………”, zgodnie z załączonym wzorem pieczątki Biblioteki Wydziałowej.

O klasyfikacji podziału zakupionych publikacji decyduje Kierownik Katedry WEAIiIB podpisujący się pod opisem faktury.

Prosimy o dostarczanie do naszej biblioteki wszystkich nowo zakupionych pozycji wydawniczych oraz faktur za te wydawnictwa, z uwzględnieniem odpowiedniego podziału klasyfikacji i opisu faktury.

W przypadku, gdy przedmiotem faktury jest materiał pomocniczy – „12” , należy przekazać do biblioteki oryginał faktury wraz z zakupioną publikacją, która na miejscu zostanie opatrzona pieczątką Biblioteki Wydziałowej,  opisana kolejnym numerem i wpisana do wykazu „pomocy dydaktycznych”.  Opis faktury  zostanie też uzupełniony o pieczątkę „Nie podlega ewidencji bibliotecznej”. Oryginał faktury i publikacja są do zwrotu, w Bibliotece Wydziałowej zostaje kserokopia faktury z opisem.

W przypadku, gdy przedmiotem faktury jest książka  –  „16” należy dostarczyć do Biblioteki Wydziałowej oryginał faktury wraz z zakupioną publikacją. W  opisie faktury zostanie umieszczona pieczątka ”podlega księgowaniu na koncie 014/120/02, kwota………” oraz nr inwentarzowy rejestrowanej książki. Oryginał faktury, po skserowaniu do zwrotu. W bibliotece pozostaje zakupiony egzemplarz publikacji do czasu  zarejestrowania w księdze inwentarzowej.

Dodatkowo pragniemy przypomnieć o możliwości nabycia publikacji w dostępie elektronicznym, jest to wygodna i przede wszystkim oszczędna (w materiale i  przechowywaniu) forma wydawnicza. Biblioteka Główna AGH w swoich zasobach posiada już wiele takich zarejestrowanych  wydawnictw,  
z którymi warto się zapoznać, przed podjęciem decyzji o zakupie publikacji drukowanej. W Bibliotece Wydziałowej również można ewidencjonować książki elektroniczne, według ustalonych wcześniej warunków dostępu do takiej publikacji.