Kierunek kształcenia: INFORMATYKA

Opis kierunku kształcenia:

kierunek Informatyka oferuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bardzo szerokiego obszaru zastosowań współczesnej informatyki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: od przetwarzania sygnałów w medycynie, poprzez cyfrowe systemy sterowania w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji różnych szczebli aż zastosowania domowe.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

matematyki, fizyki, podstaw algorytmiki, struktur danych oraz złożoności obliczeniowej, podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych, wybranych języków i technik programowania, inżynierii oprogramowania (w tym projektowania i testowania systemów), technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania (w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika), systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych (z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa), architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych, technik i zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych oraz zagadnień sztucznej inteligencji, zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz konstruowania układów cyfrowych, architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych, analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in.w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników oraz prezentację poświęconą realizacji zadania,wykorzystywać różne techniki komunikacyjne dla realizacji zadań związanych z pracą inżyniera-informatyka, zrealizować studium wykonalności zleconego zadania, w tym opracować i ocenić prototyp rozwiązania w postaci funkcjonalnego systemu komputerowego, oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram prac, wykorzystać poznane metody i modele do tworzenia programów o charakterze użytkowym, adekwatnie wykorzystać znane algorytmy i struktury danych w budowie systemu komputerowego, posługiwać się technikami i językami programowania wysokiego i niskiego poziomu, dokonać analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania, zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań, ocenić, dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia stosowane przy realizacji zadań związanych z budową systemu komputerowego, ocenić przydatność i korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania, ocenić przydatność i korzystać z istniejących rozwiązań narzędziowych dla tworzenia ergonomicznych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji, skonfigurować system komputerowy oraz urządzenia w sieciach teleinformatycznych dla konkretnego zastosowania z uwzględnieniem efektywności pracy oraz bezpieczeństwa, zaprojektować, wykonać i oprogramować urządzenie z wykorzystaniem mikrokontrolerów lub mikroprocesorów, porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.

Perspektywy zawodowe:

oferta pracy absolwentów kierunku Informatyka jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia: w firmach projektujących i wdrażających systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji); w firmach konstruujących cyfrowe systemy automatyki zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej; w placówkach służby zdrowia korzystających z aparatury cyfrowej; w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych; w wiodących uczelniach technicznych w kraju i za granicą; w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania; w firmach produkujących sprzęt informatyczny, medyczny i pomiarowy.

Studia II stopnia na tym kierunku odbywają się w ramach 6 specjalności:

• INFORMATYKA W MEDYCYNIE I SYSTEMACH MULTIMEDIALNYCH
Specjalność kształci absolwentów wszechstronnie przygotowanych w zakresie projektowania i użytkowania nowoczesnych interaktywnych systemów informatycznych stosowanych w medycynie i telemedycynie, a także szeroko rozumianych systemach multimedialnych: dla potrzeb tworzenia i prezentacji w Internecie rozmaitych publikacji, dla celów nowoczesnej reklamy, cyfrowych mediów i komputerowo wspomaganego nauczania permanentnego. Studenci zdobywają teoretyczne i praktyczne kwalifikacje w zakresie multimedialnych interfejsów komputerowych, a także umiejętności w zakresie przetwarzania, kompresji, analizy i automatycznej klasyfikacji (rozpoznawania) różnych sygnałów cyfrowych, w tym głównie analizy i syntezy mowy oraz innych sygnałów akustycznych, a także wszechstronnego przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Ważnym składnikiem wykształcenia na prezentowanej specjalności jest wykorzystanie informatyki w medycynie i biocybernetyce, znajomość aparatury medycznej, systemów diagnostycznych, implementacji programowo – sprzętowych specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemów archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych.

• INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I SYSTEMÓW
Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako: analityk, architekt oprogramowania, programista, projektant lub tester i specjalista od spraw jakości systemów informatycznych. Nacisk w procesie dydaktycznym położony jest na praktyczne aspekty wykorzystania najnowocześniejszych technik wytwarzania oprogramowania na różnych poziomach abstrakcji: począwszy od nowoczesnej architektury oprogramowania (SOA, przetwarzanie w chmurze), poprzez programowanie systemów mobilnych (Android, iOS oraz inne platformy), aktualne technologie webowe, systemy baz danych (hurtownie danych, drążenie danych, bazy nierelacyjne tzw. NoSQL), a także zarządzanie projektami informatycznymi (metodyki klasyczne oraz zwinne), kończąc na kwestiach zapewniania jakości oprogramowania oraz procesach certyfikacyjnych. Innowacyjność nowo utworzonego programu studiów polega na uwzględnieniu przedmiotów mających bezpośrednie przełożenie na aktualne i praktyczne aspekty pracy w branży IT. Dzięki takiemu podejściu absolwenci tej specjalności należą do najbardziej cenionych specjalistów na rynku pracy co zapewnia im uprzywilejowaną pozycję podczas poszukiwania zatrudnienia. Istotnym czynnikiem wyróżniającym tę specjalność jest możliwość podjęcia współpracy z przemysłem IT w wiodących polskich firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania i praktyczna weryfikacja umiejętności zdobytych w trakcie studiów. W ramach specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w programach typu Erasmus umożliwiających międzynarodową wymianę studentów, pracach naukowych prowadzonych przez uczelnię (projekty badawcze, seminaria naukowe, koła naukowe) oraz projektach komercyjnych realizowanych we współpracy z przemysłem. Program specjalności łączy w sposób wyważony umiejętności praktyczne, które są istotne na początku kariery zawodowej, jak i wiedzę, która jest niezbędna w dalszym rozwoju absolwenta, stanowiąc w ten sposób jedną z najbardziej innowacyjnych ofert edukacyjnych w skali kraju. Absolwenci posiadają szerokie perspektywy rozwoju zawodowego mając możliwość podjęcia pracy w najlepszych firmach IT lub pokrewnych: w firmach globalnych ulokowanych w Małopolsce lub w dowolnym miejscu na świecie, względnie rozpoczęcia pracy na własny rachunek, także w ramach tzw. start-upów. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery naukowej znajdą na specjalności wsparcie merytoryczne i organizacyjne m. in. w formie stażów studenckich, a także zostaną przygotowane do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

• SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRODUKCJI I ADMINISTRACJI
Absolwent tej specjalności posiada, na bazie gruntownego przygotowania informatycznego, umiejętności teoretyczne, praktyczne i metodologiczne w zakresie tworzenia, wdrażania i eksploatacji (obsługi i wykorzystywania) systemów informatycznych przeznaczonych dla: przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych jedno i wielooddziałowych; sektora szeroko rozumianej administracji i instytucji użyteczności publicznej (urzędy państwowe i samorządowe, banki, giełda, sądownictwo itp.). Szczególny nacisk w kształceniu jest położony na praktyczne zaznajomienie absolwenta z systemami informatycznymi kompleksowego zarządzania w średnich i dużych przedsiębiorstwach,
tzw. systemami klasy MRPII i ERPII obsługującymi zarówno działalność produkcyjną, jak też pozostałe działy przedsiębiorstwa (finansowe, kadrowe, remontowe, logistyczne i inne). Ponadto, studenci zaznajomieni zostają z systemami informatycznymi zarządzania produkcją niższych poziomów, takimi jak systemy klasy MES, a także systemami takimi jak Business Intelligence czy CRM.). Dostarczana jest wiedza z dziedziny (metody i algorytmy zarządzania), pozwalająca dogłębnie poznać funkcjonalności realizowane przez te systemy, jak też wiedza dotycząca ich struktury i warstwy informatyczno – technicznej. Ponadto przekazywana jest wiedza dotycząca integracji systemów, a w szczególności integracji przemysłowych systemów informatycznych. Student zostaje zaznajomiony z nowoczesnymi technologiami informatycznymi pozwalającymi na współpracę za pomocą Internetu przedsiębiorstwa z jego otoczeniem (systemy mobilne, internetowe, EDI itp). Absolwent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i zarządzania korporacyjnymi sieciami komputerowymi. Absolwent będzie rozumieć metody zarządzania informacją i raportowania biznesowego. Zna techniki i procedury utrzymania systemów, w tym systemów krytycznych przedsiębiorstwa. Wiedza ta i zdobyte umiejętności umożliwią zarówno administrowanie systemami informatycznymi oraz ich obsługę i pielęgnację w przedsiębiorstwach, jak też pracę w firmach informatycznych projektujących i rozwijających złożone systemy, a także wdrażających je w przedsiębiorstwach, urzędach i innych instytucjach użyteczności publicznej. Wiedza ta przygotowuje do kierowania projektami wdrożeń lub działami informatycznymi w przedsiębiorstwach.

• GRAFIKA KOMPUTEROWA
Specjalność ta jest kwintesencją określenia Informatyka Stosowana jest realizowana w specjalistycznym Laboratorium Grafiki Komputerowej. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się: grafiką publikacyjną 2D, animowaną grafiką 3D, grafiką dla potrzeb Internetu, grami komputerowymi, teorią programowania w grafice komputerowej. Oprócz wiedzy praktycznej jak robi się w/w typy grafiki, absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie architektury komputerowych, matematyki w grafice, a także wyrafinowanego oprogramowania stosowanego w grafice. Ukoronowaniem jest praca dyplomowa magisterska z grafiki komputerowej, która w zamiarze ma pozwolić absolwentowi na pójście do firmy, pokazanie pracy i stwierdzenie z dumą „proszę popatrzeć co potrafię zrobić na polu grafiki komputerowej”. Absolwent tej specjalności jest w stanie poradzić sobie w każdym środowisku w którym grafika komputerowa jest stosowana lub „robiona”.

• SYSTEMY INTELIGENTNE
Najnowsza specjalność na Informatyce Stosowanej, wprowadzająca innowacyjne podejście zarówno do treści, jak i formy prowadzenia zajęć. Celem tej specjalności jest wykształcenie ambitnych i świadomych absolwentów o szerokich horyzontach, pogłębionej wiedzy i umiejętnościach w zakresie tworzenia, projektowania i rozwijania systemów inteligentnych oraz szerszym kontekście właściwym dla studiów magisterskich. Oprócz przedmiotów ściśle informatycznych specjalność oferuje seminaria interdyscyplinarne, spotkania z przedstawicielami biznesu, wymiany międzynarodowe oraz możliwość uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych – a wszystko w atmosferze indywidualnego podejścia do studenta i jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności znają metody, języki i narzędzia sztucznej inteligencji oraz zastosowania technologii systemów inteligentnych w wielu obszarach, m.in.: aplikacjach sieciowych i mobilnych, robotyce, medycynie i grach komputerowych. Specjalność podzielona jest na trzy etapy: w pierwszym studenci otrzymują bogaty i ugruntowany zasób wiedzy z podstawowych obszarów Sztucznej Inteligencji, takich jak reprezentacja i przetwarzanie wiedzy, uczenie maszynowe i odkrywanie wiedzy, czy inteligencja obliczeniowa. W dalszych etapach kursy prowadzone na specjalności obejmują konkretne metody (Semantic Web, Business Intelligence itp.) oraz obszary zastosowań. Jednym z założeń specjalności jest ścisły kontakt z przedstawicielami światowej nauki oraz biznesu. W ramach seminariów badawczo-rozwojowych (R&D Seminars) studenci mają kontakt z przedstawicielami wiodących firm informatycznych oraz zaproszonymi wykładowcami z zagranicy, tak aby na bieżąco poznawać nowoczesne technologie i zapotrzebowania rynku pracy. Ponadto w ramach specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w programach typu Erasmus oraz pracach badawczych prowadzonych przez uczelnię (wykonywanie zadań w grantach, staże asystenckie na uczelni). Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie we wszystkich branżach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności w zakresie systemów inteligentnych. Część zajęć i metod ich prowadzenia inspirowane są praktykami stosowanymi na najlepszych uniwersytetach świata, z którymi aktywnie współpracują opiekunowie specjalności. Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w: instytutach technologicznych, biurach zajmujących się projektowaniem kompleksowej automatyki przemysłowej, firmach o profilu aparaturowym, firmach projektujących systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji), instytucjach medycznych korzystających z bogactwa aparatury cyfrowej.