Opis kierunku kształcenia:

Kierunek Informatyka oferuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bardzo szerokiego obszaru zastosowań współczesnej informatyki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: od przetwarzania sygnałów w medycynie, poprzez cyfrowe systemy sterowania w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji różnych szczebli aż zastosowania domowe.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

Matematyki, fizyki, podstaw algorytmiki, struktur danych oraz złożoności obliczeniowej, podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych, wybranych języków i technik programowania, inżynierii oprogramowania (w tym projektowania i testowania systemów), technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania (w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika), systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych (z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa), architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych, technik i zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych oraz zagadnień sztucznej inteligencji, zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz konstruowania układów cyfrowych, architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych, analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

Pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in.w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników oraz prezentację poświęconą realizacji zadania,wykorzystywać różne techniki komunikacyjne dla realizacji zadań związanych z pracą inżyniera-informatyka, zrealizować studium wykonalności zleconego zadania, w tym opracować i ocenić prototyp rozwiązania w postaci funkcjonalnego systemu komputerowego, oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram prac, wykorzystać poznane metody i modele do tworzenia programów o charakterze użytkowym, adekwatnie wykorzystać znane algorytmy i struktury danych w budowie systemu komputerowego, posługiwać się technikami i językami programowania wysokiego i niskiego poziomu, dokonać analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania, zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań, ocenić, dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia stosowane przy realizacji zadań związanych z budową systemu komputerowego, ocenić przydatność i korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania, ocenić przydatność i korzystać z istniejących rozwiązań narzędziowych dla tworzenia ergonomicznych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji, skonfigurować system komputerowy oraz urządzenia w sieciach teleinformatycznych dla konkretnego zastosowania z uwzględnieniem efektywności pracy oraz bezpieczeństwa, zaprojektować, wykonać i oprogramować urządzenie z wykorzystaniem mikrokontrolerów lub mikroprocesorów, porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.

Perspektywy zawodowe:

Oferta pracy absolwentów kierunku Informatyka jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia: w firmach projektujących i wdrażających systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji); w firmach konstruujących cyfrowe systemy automatyki zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej; w placówkach służby zdrowia korzystających z aparatury cyfrowej; w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych; w wiodących uczelniach technicznych w kraju i za granicą; w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania; w firmach produkujących sprzęt informatyczny, medyczny i pomiarowy.