Opis kierunku kształcenia:

obszar zastosowań Automatyki i Robotyki obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty projektowania, uruchamiania i utrzymania w ruchu systemów sterowania obiektami technicznymi i procesami technologicznymi. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie dziedziny życia. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Niezwykle interesującym i otwartym dla absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka jest rozwijający się dynamicznie rynek pracy związany z zastosowaniami systemów sterowania w wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej, teleinformatyce, inteligentnych budynkach. Ofertę kierunku rozszerza także kształcenie w dziedzinie nowoczesnych metod produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Unikalne w skali kraju laboratoria badawcze pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji tego typu systemów.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

matematyki; fizyki; badań operacyjnych i teorii systemów; teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej; elementów, urządzeń i systemów automatyki stosowanych w praktyce przemysłowej m.in automatyki pojazdowej; projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów sterowania ciągłego, logicznego i sekwencyjnego; elektrotechniki i podstaw napędów elektrycznych; robotyki, obejmującą elementy kinematyki i dynamiki robotów oraz zasady ich konstrukcji i programowania; architektury i programowania systemów informatycznych, m.in. systemów mikroprocesorowych, re-konfigurowalnych, systemów PLC i systemów wizyjnych; elementów i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych; informatyki, obejmującą w szczególności: konstrukcję i analizę algorytmów, metody programowania, użytkowanie systemów operacyjnych, systemy bazodanowe oraz podstawy działania systemów czasu rzeczywistego i komputerowych systemów interaktywnych.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

zaprojektować, skonfigurować i uruchomić prosty system sterowania ciągłego lub logicznego dla różnych procesów przemysłowych wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania dostępnego na rynku: czujników pomiarowych i sensorów sterowników PLC/PAC i elementów wykonawczych przy uwzględnieniu wymagań związanych z: optymalizacją prowadzenia procesu, bezpieczeństwem ludzi, ochroną środowiska i preferencjami zleceniodawcy; posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w różnych obszarach automatyki: MATLAB, LABVIEW, środowiska konfiguracyjne systemów PLC, środowiska SCADA i przemysłowe bazy danych, systemy MES i ERP, narzędzia do projektowania algorytmów przetwarzania obrazu; zaprojektować, skonstruować i uruchomić specjalizowane urządzenie automatyki dedykowane do określonych celów; zaprojektować proces testowania elementów lub układów sterowania, zbudowanego oprogramowania oraz – w przypadku wykrycia błędów – przeprowadzić ich diagnozę; skonfigurować i zaprogramować działanie robota przemysłowego; sformułować i oprogramować algorytm, posługując się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu, językami opisu sprzętu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi.

Perspektywy zawodowe:

oferta pracy absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia: w firmach projektujących, wdrażających i utrzymujących w ruchu złożone systemy sterowania i automatyki dla różnych gałęzi gospodarki i przemysłu; w firmach produkujących elementy, urządzenia i systemy automatyki; w firmach produkujących zaawansowane informatyczne systemy sterowania i zarządzania; w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania; w instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; wiodących uczelniach technicznych w kraju i za granicą; w biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych.

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone jest w ramach 4 specjalności: 

• KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA
Kształcenia obejmuje metodykę projektowania, konstruowania i programowania cyfrowych i komputerowych systemów automatyki, przeznaczonych do pomiarów, wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi. Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie matematycznego modelowania procesów, analizy systemowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych, metod syntezy sterowania optymalnego i nowoczesnej automatyki bazującej na komputerach PC i specjalizowanych sterownikach mikroprocesorowych.

• INFORMATYKA W STEROWANIU I ZARZĄDZANIU
Głównym celem kształcenia w tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod inżynierii oprogramowania i systemów informatycznych do rozwiązywania zagadnień kompleksowego sterowania procesami i zarządzania przedsiębiorstwem. Bazę specjalności stanowią przedmioty informatyczne, takie jak: języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe,
bazy danych, sztuczna inteligencja oraz przedmioty dotyczące algorytmów zarządzania, zwłaszcza dla systemów dyskretnych implementowanych w nowoczesnych systemach informatycznych.

• INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA
Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Inteligentne Systemy Sterowania jest przygotowanie inżyniera do pracy we wszystkich obszarach gospodarki i życia codziennego, w których są projektowane, unowocześniane i eksploatowane systemy sterowania, regulacji i nadzoru, w szczególności oparte o metody uczenia maszynowego, a także algorytmy i systemy wizyjne.

• CYBER-PHYSICAL SYSTEMS (w j. angielskim)
Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Cyber-physical systems jest wykształcenie automatyka, który odnajdzie się w coraz dynamiczniej rozwijającym się obszarze systemów cyber-fizycznych i przemysłu 4.0. Tematykę modułów w zaproponowanym planie zajęć dobrano tak, by pokryć wszystkie najistotniejsze aspekty systemów cyber- fizycznych, w których świat fizyczny, technika obliczeniowa, metody sterowania i technologie przesyłu informacji przeplatają się ze sobą.