Uchwałą Rady Wydziału powołana została Rada Społeczna przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, która jest kolegialnym, społecznym ciałem doradczym, działającym:

 • na rzecz rozwoju i współpracy pomiędzy Wydziałem  a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi,
 • w celu dostosowania zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału na poszczególnych kierunkach i specjalnościach kształcenia do potrzeb i wymagań ich potencjalnych pracodawców,
 • w celu doskonalenie metod kształcenia oraz podwyższanie jego jakości.

Członkami Rady Społecznej mogą zostać reprezentanci firm, instytucji, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także indywidualne osoby fizyczne, których działalność jest w jakikolwiek sposób związana z kierunkami badań naukowych i kształcenia studentów, realizowanymi na Wydziale EAIiIB.

Organizacja oraz zakres i zasady działania

 1. Rada Społeczna przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB), zwana dalej Radą Społeczną, jest kolegialnym, społecznym ciałem doradczym, działającym na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem EAIiIB a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi oraz w celu dostosowania zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału na poszczególnych kierunkach i specjalnościach kształcenia do potrzeb i wymagań ich potencjalnych pracodawców (interesariuszy zewnętrznych). Celem Rady jest również doskonalenie metod kształcenia oraz podwyższanie jego jakości, przy zastosowaniu posiadanych uprawnień i kompetencji.
 2. Bieżąca działalność Rady jest prowadzona w Sekcjach odpowiadających dyscyplinom i specjalnościom reprezentowanym na Wydziale. Sekcję powołuje Dziekan na wniosek Kierownika Katedry, po zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego. Sekcją Rady Społecznej kieruje Kierownik Katedry lub upoważniona przez niego osoba, a w przypadku Sekcji, której tematyka prac dotyczy kilku katedr osoba uzgodniona pomiędzy tymi katedrami i zatwierdzona przez Dziekana.
 3. Skład Rady i jej Sekcji jest powoływany na okres kadencji władz Wydziału. Sekcja Rady liczy nie więcej niż 15 członków, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać powiększona, na wniosek kierującego Sekcją i po uzyskaniu zgody Dziekana.
 4. Członkami Rady Społecznej mogą zostać reprezentanci firm, instytucji, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także indywidualne osoby fizyczne, których działalność jest w jakikolwiek sposób związana z kierunkami badań naukowych i kształcenia studentów, realizowanymi na Wydziale EAIiIB. Członków Rady Społecznej powołuje Dziekan Wydziału EAIiIB, na wniosek Kierowników Sekcji lub z własnej inicjatywy, po uzyskaniu zgody powoływanej osoby oraz podmiotu przez niego reprezentowanego. W przypadku Członka Rady Społecznej, będącego reprezentantem zapraszanego podmiotu, jego wybór jest suwerenną decyzją tego podmiotu.
 5. Zakres prac Rady Społecznej obejmuje:
  • pomoc w rozwoju współpracy naukowo-badawczej i technicznej pomiędzy Wydziałem EAIiIB a podmiotami zewnętrznymi;
  • prowadzenie działań zmierzających do dostosowania profilu absolwenta Wydziału do aktualnych i spodziewanych wymagań rynku pracy, w tym również formułowanie sugestii dotyczących zmian w programach kształcenia oraz opiniowanie propozycji zmian w programach studiów;
  • wspomaganie udziału pracowników podmiotów zewnętrznych w procesie kształcenia studentów np. poprzez organizowanie zajęć dydaktycznych z ich udziałem, prowadzenie lub recenzowanie prac dyplomowych;
  • pomoc w organizowaniu merytorycznie uzasadnionych i wartościowych dla procesu kształcenia praktyk i staży studenckich oraz pozauczelnianych zajęć dydaktycznych;
  • pomoc w monitorowaniu rozwoju zawodowego absolwentów Wydziału oraz ich ocenę w początkowym okresie pracy, bezpośrednio po ukończeniu studiów.
 6. Członkowie Rady Społecznej mają prawo do:
  • przedstawiania własnych stanowisk i sugestii w zakresie perspektywicznego ukierunkowania badań naukowych prowadzonych na Wydziale, z uwzględnieniem potrzeb i planów rozwoju obszarów gospodarki, reprezentowanych przez członków Rady;
  • inicjowania współpracy naukowej, technicznej i dydaktycznej w dziedzinach i specjalnościach reprezentowanych na Wydziale EAIiIB;
  • przedstawiania własnych stanowisk w sprawie strategii, planów i programów realizowanych i planowanych kierunków kształcenia;
  • zgłaszania inicjatyw dotyczących zmian i tworzenia nowych kierunków i specjalności kształcenia studentów;
  • opiniowania projektów nowych dokumentów dotyczących realizowanych lub planowanych kierunków badań i kształcenia;
 7. Cała Rada Społeczna spotyka się przynajmniej raz w roku, zasada ta dotyczy również organizacji pracy poszczególnych Sekcji Rady. Bieżące prace Rady Społecznej i jej Sekcji mogą być prowadzone:
  • na spotkaniach plenarnych;
  • poprzez kontakty bezpośrednie Członków lub upoważnionych przez nich innych osób z pracownikami Wydziału, w szczególności z osobami funkcyjnymi na poziomie Wydziału lub w Katedrach;
  • poprzez wymianę korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, udział w doraźnie zorganizowanej grupie problemowej, wyrażenie opinii w ankiecie itp.
 8. Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzyga Dziekan Wydziału EAIiIB, po ewentualnym zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego lub Rady Wydziału, zależnie od wagi sprawy.