W dyscyplinie naukowej, która uzyska kategorię co najmniej B+, tworzona jest rada dyscypliny naukowej. W przypadku utraty takiej kategorii, rada dyscypliny naukowej ulega rozwiązaniu, a niezakończone postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego Uczelnia przekazuje innym podmiotom, zgodnie z trybem określonym w Prawie o szkolnictwie wyższym.

Członków rad dyscyplin naukowych powołuje i odwołuje Rektor.

W skład rady dyscypliny naukowej wchodzą:

1) profesorowie i profesorowie Uczelni zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie którą reprezentują, stanowiąc nie mniej niż 80% składu;

2) nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach innych niż określone w pkt. 1, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie którą reprezentują, stanowiąc nie więcej niż 20% składu;

3) doktoranci reprezentujący daną dyscyplinę, przy czym w każdej radzie dyscypliny powinien być co najmniej 1 doktorant.

Przewodniczącego rady dyscypliny naukowej oraz jego zastępcę lub zastępców powołuje i odwołuje Rektor.

Rada dyscypliny naukowej może powołać komisje ds. przeprowadzania postępowań doktorskich, z tym, że stopień doktora nadaje właściwa rada dyscypliny naukowej.

Rada dyscypliny naukowej powołuje komisje ds. przeprowadzania postępowań habilitacyjnych.