Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) AGH jest jednym z największych wydziałów na polskich uczelniach. W kompleksowej ocenie działalności naukowej i badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział uzyskał KATEGORIĘ NAUKOWĄ A. W uznaniu wysokiego poziomu jakości kształcenia Polska Komisja Akredytacyjna wydała POZYTYWNĄ ocenę obowiązującą do roku akademickiego 2022/2023.

Wydział zatrudnia 288 osób. Kadrę naukowo dydaktyczną stanowi 52 samodzielnych pracowników nauki, 83 adiunktów, 57 asystentów oraz 26 wykładowców. W latach 2015 – 2017 pracownicy Wydziału opublikowali 2006 artykułów, fragmentów w książkach oraz monografii z czego aż 292 na tzw. Liście Filadelfijskiej. Działania naukowo-dydaktyczne wspomaga 90 doktorantów (studentów studiów III stopnia). Pracownicy Wydziału EAIiIB mają na koncie liczące się osiągnięcia w zakresie innowacji, wynalazków i patentów w okresie 3 lat zgłoszono ponad 180 patentów i wzorów użytkowych.

Wydział swoimi korzeniami sięga roku 1952 kiedy to Wydział Elektromechaniczny został podzielony na dwa wydziały (Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa). Wydział dynamicznie rozwijał się wielokrotnie zmieniając nazwę. Aktualną nazwę Wydział przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej.

Na Wydziale najsilniejszą reprezentację mają nauki ścisłe powiązane w niektórych obszarach z naukami przyrodniczymi. Mocny związek nauk ścisłych i podstawowych z zastosowaniami praktycznymi pozwala na innowacyjność w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych oraz jest bardzo silnie zaakcentowany we wszystkich dziedzinach nauk technicznych uprawianych na Wydziale. Potencjał naukowy Wydziału potwierdzają pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w pięciu dyscyplinach: automatyka i robotyka,elektronika, elektrotechnika, informatyka oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. 

Strategia Wydziału w sferze nauki obejmuje rozwój priorytetowych kierunków badań na najwyższym poziomie w obszarach najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, bioinżynierii, robotyki, ekologicznego wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, nowoczesnego sprzętu elektrycznego oraz metrologii. Strategia obejmuje również rozwój kontaktów i powiązań z przemysłem oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych ze źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Strategicznym celem Wydziału EAIiIB AGH w obszarze kształcenia jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia.

Na Wydziale realizowana jest dydaktyka w zakresie: automatyki i robotyki, elektrotechniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, a także mikroelektroniki w technice i medycynie na studiach I i II stopnia gdzie kształci się 3046 studentów. Wychodzimy także naprzeciw studentom anglojęzycznym, proponując ofertę kształcenia w języku angielskim w ramach specjalności na studiach II stopnia oraz Computer Science kierunku I stopnia (od X. 2019r.).

Oferujemy naszym studentom wysokie standardy kształcenia, dostosowanie do potrzeb nowoczesnego przemysłu co sprawia, że nasi absolwenci są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zazwyczaj podejmują oni pracę jeszcze w trakcie studiów.

0
LAT
ISTNIENIA
0
Kierunków
kształcenia
0
Absolwentów
Wydziału