Opis kierunku kształcenia:

Współczesna problematyka z dziedziny inżynierii elektrycznej i aplikacji przemysłowych w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej, a także sterowania procesami przetwarzania energii w systemach przemysłowych z zapewnieniem wymagań zasilania i jakości energii.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

elektrotechniki, elektroenergetyki, metrologii elektrycznej i nieelektrycznej, energoelektroniki, napędu elektrycznego, techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych, energetyki odnawialnej, maszyn elektrycznych, podstaw modelowania i komputerowych badań symulacyjnych, podstaw programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA, jakości energii elektrycznej i automatyki budynkowej, elektrotermii, techniki oświetleniowej, podstaw teorii sterowania, oraz metod numerycznych.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

analizować obwody elektryczne, energoelektroniczne, napędowe i elektromaszynowe oraz sieci i systemy elektroenergetyczne, wykorzystywać komputerowe oprogramowanie symulacyjne i projektowe, zaprojektować układ bądź system złożony z podzespołów elektrycznych, zaprojektować cyfrowy i analogowy system sterowania i regulacji dla układów napędowych, energoelektronicznych, automatyki budynkowej i układów zasilających, zaprojektować system i prowadzić pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Perspektywy zawodowe:

oferta pracy absolwentów kierunku Elektrotechnika jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia na stanowiskach: projektantów i inżynierów zarządzający systemami generacji, eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej oraz zaawansowanymi systemami pomiarowymi, programistów PLC, mikroprocesorów i układów FPGA. Dodatkowo absolwenci kierunku Elektrotechnika mogą uzyskiwać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozporządzenie MIiR z 11.09.2014).