Opis kierunku kształcenia:

Współczesna problematyka z dziedziny inżynierii elektrycznej i aplikacji przemysłowych w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej, a także sterowania procesami przetwarzania energii w systemach przemysłowych z zapewnieniem wymagań zasilania i jakości energii.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

elektrotechniki, elektroenergetyki, metrologii elektrycznej i nieelektrycznej, energoelektroniki, napędu elektrycznego, techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych, energetyki odnawialnej, maszyn elektrycznych, podstaw modelowania i komputerowych badań symulacyjnych, podstaw programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA, jakości energii elektrycznej i automatyki budynkowej, elektrotermii, techniki oświetleniowej, podstaw teorii sterowania, oraz metod numerycznych.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

analizować obwody elektryczne, energoelektroniczne, napędowe i elektromaszynowe oraz sieci i systemy elektroenergetyczne, wykorzystywać komputerowe oprogramowanie symulacyjne i projektowe, zaprojektować układ bądź system złożony z podzespołów elektrycznych, zaprojektować cyfrowy i analogowy system sterowania i regulacji dla układów napędowych, energoelektronicznych, automatyki budynkowej i układów zasilających, zaprojektować system i prowadzić pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Perspektywy zawodowe:

oferta pracy absolwentów kierunku Elektrotechnika jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia na stanowiskach: projektantów i inżynierów zarządzający systemami generacji, eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej oraz zaawansowanymi systemami pomiarowymi, programistów PLC, mikroprocesorów i układów FPGA. Dodatkowo absolwenci kierunku Elektrotechnika mogą uzyskiwać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozporządzenie MIiR z 11.09.2014).

Studia drugiego stopnia prowadzone są w ramach specjalności. Trwają trzy semestry w formie stacjonarnej oraz cztery semestry w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania, analizy i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego.Posiada umiejętności stosowania właściwych w obszarze elektrotechniki narzędzi informatycznych i elektronicznych.

Student studiów stacjonarnych II stopnia ma do wyboru 6 specjalności.

• AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I AUTOMATYKA BUDYNKÓW
Absolwenci tej specjalności dysponują wiedzą z zakresu mikrokomputerowych systemów automatyki stosowanych w przemyśle oraz wykorzystywanych w automatyce budynków, ze szczególnym uwzględnieniem systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. W zakresie automatyki
budynków uzyskują wiadomości na temat systemów: wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, monitoringu mediów, wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, bazujących na różnych technologiach (LonWorks, EIB-KNX). Absolwenci posiadają umiejętności projektowania, konstrukcji oraz uruchamiania systemów automatyki, a także umiejętności programowania w językach C i C++, programowania sterowników w językach zgodnych z normą EN 61131–3 oraz umiejętność programowania systemów SCADA.

• ELEKTROENERGETYKA
Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji przedsięwzięć projektowych, technologicznych, modernizacyjnych oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń, pracujących w złożonych strukturach systemów elektroenergetycznych. Uzyskują wiedzę z dziedziny wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, sieci i systemów elektroenergetycznych, badań i pomiarów, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, modelowania i symulacji komputerowych zjawisk dynamicznych w układach elektroenergetycznych, a także problemów ekologicznych, wynikających z oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko.

 ENERGOELEKTRONIKA i NAPĘD ELEKTRYCZNY
Absolwenci tej specjalności dysponują wiedzą z dziedziny energoelektroniki i napędu elektrycznego, a zwłaszcza układów energoelektronicznych o zaawansowanych metodach sterowania, stosowanych zarówno w urządzeniach przemysłowych, jak i powszechnego użytku. W zakresie napędów elektrycznych, oprócz podstawowych rozwiązań w trakcji elektrycznej, hutnictwie, górnictwie i innych gałęziach przemysłu, zapoznają się z najnowszymi konstrukcjami silników do powszechnych zastosowań oraz metodami ich sterowania. Potrafią posługiwać się pakietami projektowania
komputerowego CAD, pakietami symulacyjnymi SPICE, a także programować sterowniki przemysłowe i komputery jedno układowe.

• INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
Absolwenci specjalności Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu technologii elektrycznej, elektroniki i informatyki – dziedzin, dzięki którym następuje gwałtowny rozwój motoryzacji, w tym pojazdów elektrycznych. Uzupełnieniem jest wiedza z zakresu napędów, dynamiki pojazdów czy aktywnych systemów bezpieczeństwa. W szczególności absolwenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu sensoryki samochodowej, systemów sterowania, technologii komunikacyjnych, źródeł i magazynów energii oraz metod zarządzania energią we współczesnych pojazdach samochodowych. IEPS to specjalność, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów w branży „automotive”, a absolwenci znajdują zatrudnienie w licznych, działających w Polsce centrach rozwojowych firm zajmujących się budową podzespołów lub całych pojazdów.

• POMIARY TECHNOLOGICZNE I BIOMETRYCZNE
Absolwenci specjalności uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie metrologii ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów parametrów obiektów biologicznych oraz procesów technologicznych. Zdobyta wiedza obejmie znajomość metod i narzędzi pomiarowych, algorytmów przetwarzania (kompresji, reprezentacji, estymacji) danych pomiarowych, metod obrazowania miedzy innymi obiektów biologicznych oraz automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych systemów pomiarowych stosowanych w diagnostyce medycznej, metod i narzędzi stosowanych w telepomiarach. Absolwenci nabywają umiejętności projektowania zminiaturyzowanych i wielokanałowych elektronicznych (analogowych i cyfrowych) elementów systemów pomiarowych. Są przygotowani do podjęcia pracy u bardzo różnorodnych pracodawców: w zakładach przemysłowych, w zakładach produkujących unikalną aparaturę pomiarową, w laboratoriach badawczych zarówno charakterze technicznym, jak też biologicznym bądź biomedycznym oraz w szpitalach i klinikach w charakterze pracowników obsługi technicznej.

• PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SMART GRIDS (w j. angielskim)
W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę związaną z platformą technologiczną Smart Grids i jej aplikacjami w obszarze tzw. „Inteligentnych systemów energetycznych”, rozumianych jako systemy zdolne do integracji i sterowania pracą rozproszonych źródeł i zasobników energii. Absolwenci posiadają umiejętności optymalizacji istniejących systemów energetycznych z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej energoelektroniki, nowoczesnych narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i niezawodność dostawy energii
do odbiorców oraz jej wysoką jakość. Umiejętności te pozwalają na efektywne jej przetwarzanie i użytkowanie, a także poprawę warunków życia w sytuacji istniejącej konkurencji na rynku energii.

Student studiów niestacjonarnych II stopnia ma do wyboru 3 specjalności:

• AUTOMATYKA I METROLOGIA
Studia o tej specjalności zapewniają przygotowanie w zakresie projektowania i stosowania układów sterowania i systemów pomiarowych. Przygotowanie w zakresie automatyki obejmuje teorię i praktykę sterowania dyskretnego oraz mikrokomputerowych układów sterowania. Przygotowanie w zakresie metrologii ukierunkowane jest przede wszystkim na pomiary realizowane w automatyzacji procesów technologicznych. Przekazywana wiedza umożliwia poznanie metod i narzędzi pomiarowych oraz algorytmów przetwarzania danych pomiarowych i algorytmów sterowania. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, w zakładach projektujących i produkujących unikalną
aparaturę cyfrową, a także w laboratoriach naukowych.

• ELEKTROENERGETYKA
Program i efekty kształcenia na studiach niestacjonarnych tej specjalności są takie same jak na studiach stacjonarnych.

• INŻYNIERIA KOMPUTEROWA W PRZEMYŚLE
Absolwenci tej specjalności posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. W zakresie systemów pomiarowych zdobyta wiedza obejmuje projektowanie mikrosystemów pomiarowych, stosowanie w nich procesorów sygnałowych i algorytmów analizy danych. Natomiast w zakresie systemów sterowania – projektowanie programowalnych systemów sterowania i stosowanie w nich wyrafinowanych narzędzi informatycznych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych, jaki i laboratoriach projektujących cyfrową aparaturę pomiarową i sterowania. Posiadają umiejętności stosowania w praktyce właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.