Opis kierunku kształcenia:

Obszar zastosowań Inżynierii Biomedycznej obejmuje różnorodne aspekty zastosowań wielu gałęzi techniki w medycynie i ochronie zdrowia. Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie elektroniki, informatyki, materiałoznawstwa, biomechaniki i robotyki. Zasadniczym elementem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem a także obecnego i przewidywanego w przyszłości zakresu zastosowań technologii w medycynie. Szczególną cechą studiów na Inżynierii Biomedycznej jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

Inżynierii biomedycznej, informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów oraz bionanotechnologii. Szczególny nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy w zakresie telemedycyny oraz zaawansowanej analizy danych (data science, sztuczna inteligencja,
uczenie maszynowe).

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

Korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwent jest przygotowany do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w projektach IT związanych z telemedycyną i eksploracją danych oraz udziału w pracach naukowo- badawczych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem biomateriałów i implantów medycznych.
Absolwent kierunku potrafi prowadzić eksplorację danych, tworzyć związane z nią aplikacje webowe.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Inżynierii Biomedycznej są przygotowani do pracy: w firmach zajmujących się innowacyjnymi technologiami IT (telemedycyna, informatyczne wsparcie diagnostyki i terapii), na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych, w firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej, w jednostkach służby zdrowia na stanowiskach ekspertów i dyrektorów technicznych odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego, w jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe, w przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej oraz w firmach audytorskich i akredytacyjnych w zakresie techniki medycznej, w jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.