Opis kierunku kształcenia:

Współczesne przedsiębiorstwa, w szczególności produkcyjne, funkcjonują w rzeczywistości tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Pod coraz popularniejszą nazwą Przemysł 4.0 kryje się zbiór zintegrowanych nowoczesnych technologii i systemów. Wymieniają się one w czasie rzeczywistym informacjami umożliwiając efektywny nadzór, zarządzanie, zwiększanie wydajności, efektywności ekonomicznej i jakości.

Kierunek Technologie Przemysłu 4.0 ma na celu wykształcić inżyniera, który odnajdzie się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Stąd też kształcenie obejmuje zagadnienia dotyczące automatyki, informatyki, zarządzania produkcją jak też i inżynierii materiałowej oraz technologii wytwórczych. To interdyscyplinarne nastawienie we współpracy Wydziału EAIiIB oraz Wydziału Odlewnictwa pozwoliło nam na zaoferowanie unikalnej oferty. Wykorzystując bazę laboratoryjną i kompetencje pracowników obydwu wydziałów pozwala kształcić studentów nie tylko od strony IT ale także technologii.

Celem kształcenia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 jest więc zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej. Będzie on potrafił rozwiazywać współczesne problemy technologiczne występujących w nowoczesnych zakładach przemysłowych, szczególnie w branżach związanych z produkcją oraz z obróbką materiałów.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

matematyki, fizyki, chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania typowych problemów inżynierskich; automatyki, robotyki i sterowania procesów, zarówno w zakresie teorii jak i zastosowań oraz w zakresie technologii i rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0) i systemów cyberfizycznych; informatyki, w tym struktur danych, algorytmów oraz programowania funkcyjnego i obiektowego. Zna metody prowadzenia obliczeń matematycznych z wykorzystaniem komputera; analizy danych, uczenia maszynowego i inżynierii danych, elementów przetwarzania obrazów oraz integracji rozwiązań analitycznych z systemami zarządzania i wspomagania podejmowania decyzji; inżynierii tworzyw i materiałów stosowanych w technologiach przemysłowych, technologii wytwarzania elementów oraz oddziaływania tych technologii na środowisko naturalne a także zastosowania narzędzi symulacyjnych i informatycznych do przewidywania efektów procesów technologicznych; elektrotechniki i elektroniki; projektowania procesu produkcyjnego oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tym procesie, uwzględniając ekonomiczne uwarunkowani działalności inżynierskiej oraz zasadami zarzadzania i organizacji pracy

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

napisać program komputerowy rozwiązujący problem techniczny (Python, Matlab); dobrać algorytm do rozwiązywanego problemu; przeprowadzić analizę zbioru danych oraz stworzyć model realizujący postawione zadanie; wykorzystać zarówno modele statystyczne jak i uczenia maszynowego; integrować narzędzia analityki, zarządzania i przechowywania danych; zaprojektować i zrealizować układ automatyki; integrować systemy pomiarowe i sterowania; łączyć elementy automatyki oraz roboty z rozwiązaniami Przemysłu 4.0; przeprowadzić analizę materiałową elementu konstrukcji pod kątem materiałów wejściowych i technologii; odczytać rysunki techniczne, schematy oraz projekty technologiczne oraz sporządzić dokumentację graficzną; przygotować założenia problemu inżynierskiego lub eksperymentu; zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów; przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny; interpretować zjawiska zachodzące w procesie produkcyjnym oraz w zaplanowany sposób pogłębiać i zdobywać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej oceny funkcjonowania istniejących rozwiązań.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku Technologie Przemysłu 4.0 otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie szeroko rozumianych systemów automatyzacji, analityki danych czy sterowania produkcją jak też i w zakresie projektowania i wytwarzania elementów technologiami odlewniczymi i nie tylko. Absolwenci będą bardzo atrakcyjni na rynku pracy. Podstawowymi pracodawcami są firmy związane z wytwarzaniem i obróbką materiałów i nowoczesną produkcją. Absolwenci znajdą jednak też zatrudnienie w firmach zajmujących się automatyką, firmach informatycznych, a także o profilu badawczo-rozwojowym. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia zarówno kierunku Technologie Przemysłu 4.0 (w przygotowaniu) jak też i na kierunku Automatyka i Robotyka.