Procedura organizacji praktyk studenckich

Student składa podanie o zgodę na praktykę ( po akceptacji miejsca praktyki przez opiekuna

Student dostarcza opiekunowi pisemną zgodę na praktykę i ewentualną zgodę Dziekana – Opiekun sporządza porozumienie.

Student odbiera 2 egzemplarze porozumienia i przed rozpoczęciem praktyki przekazuje do Zakładu pracy.

Student odbywa praktykę

Student zgłasza się osobiście do Opiekuna praktyk celem zaliczenia praktyki.

 1. Zarządzenie Rektora 94 / 2023 – pobierz plik .pdf
 2. Decyzja Dziekana w sprawie praktyk ( pobierz plik )
 3. Zarządzenie Rektora 94 / 2023 – pobierz plik .pdf
 4. Zgoda zakładu pracy – pobierz plik .pdf  |  pobierz plik .docx
 5. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki studenckiej – pobierz plik .pdf pobierz plik .docx
 6. Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyk – pobierz plik .pdf  |  pobierz plik .docx
 7. Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do praktyki studenckiej – pobierz plik .pdf pobierz plik .docx
 8. Podanie może dotyczyć takich kwestii jak praktyka w kołach naukowych lub własnej działalności gospodarczej ( pobierz plik )
 9. Załącznik 1 – Zgoda zakładu pracy na realizację praktyki studenckiej przez studenta AGH – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 10. Załącznik 2 – Wniosek dot. możliwości odbywania praktyki w wybranym zakładzie pracy – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 11. Załącznik 3 – Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie aktywności zawodowej – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 12. Załącznik 4 – Oświadczenie studenta dot. ubezpieczenia NNW-OC – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 13. Załącznik 5 – Oświadczenie studenta dot. zakwaterowania w akademiku – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 14. Załącznik 6 – Zaświadczenie potwierdzające zakładu pracy odbycie praktyki studenckiej pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 15. Załącznik 7 – Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do praktyki studenckiej – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 16. Załącznik 8 – Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx
 17. Załącznik 9 – Podanie studenta dot. możliwości zaliczenia praktyki na podstawie innych form – pobierz plik .pdf | pobierz plik .docx

Opiekunowie praktyk studenckich

Automatyka i Robotyka

dr inż. Marta Kraszewska

Inżynieria Biomedyczna

prof. dr hab. Zbisław Tabor

Elektrotechnika

dr inż. Wojciech Bąchorek

Informatyka i Systemy Inteligentne
Computer Science

dr inż. Mirosław Gajer

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

dr hab. inż. Robert Szczygieł

Etapy organizacji praktyk

Wydział EAIiIB AGH

Uzyskanie zgody w danym zakładzie na odbycie praktyk w okresie wakacyjnym

Przygotowanie porozumienia z zakładem Porozumienie sporządza Opiekun praktyk na podstawie informacji dostarczonych przez studenta. Porozumienia z zakładami pracy zostają zawarte przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Do końca zajęć semestru letniego.

Wydział EAIiIB AGH

Przygotowanie porozumienia o odbywanie praktyk

Student przekazuje uczelnianemu opiekunowi praktyk pisemną zgodę na odbycie praktyki, a także dane umożliwiające sporządzenie porozumienia oraz kontakt ze studentem.
Student podaje następujące dane:

Formularz informacyjny przed podjęciem praktyki ( pobierz plik )

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • e-mail, numer telefonu,
 • numer ubezpieczenia NW,
 • nazwę i adres Zakładu pracy oraz miejsca praktyki,
 • imię i nazwisko Dyrektora Zakładu pracy lub osoby upoważnionej do podpisania porozumienia (wraz z zajmowanym stanowiskiem,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zakładu pracy do opieki nad praktykantem,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki.
 
 

 

 

Wydział EAIiIB AGH

Odbywanie praktyk

Praktyki wakacyjne należy odbyć w terminie wakacji letnich.

Wymagania merytoryczne dot. praktyk określa ramowy program praktyk podany w systemie Syllabus

Wydział EAIiIB AGH

Zaliczanie praktyk

Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie sesji letniej lub sesji letniej poprawkowej.

W celu otrzymania zaliczenia praktyk należy zgłosić się osobiście z następującymi dokumentami:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawione przez firmę, z którą zostało zawarte porozumienie,
 • szczegółowe sprawozdanie z przebiegu praktyk (potwierdzone przez zakład pracy),
 • 1 podpisane przez obie strony porozumienie pomiędzy zakładem pracy i AGH.
 
 

 

 

Przydatne linki