Procedura organizacji praktyk studenckich

Student składa podanie o zgodę na praktykę ( po akceptacji miejsca praktyki przez opiekuna

Student dostarcza opiekunowi pisemną zgodę na praktykę i ewentualną zgodę Dziekana – Opiekun sporządza porozumienie.

Student odbiera 2 egzemplarze porozumienia i przed rozpoczęciem praktyki przekazuje do Zakładu pracy.

Student odbywa praktykę

Student zgłasza się osobiście do Opiekuna praktyk celem zaliczenia praktyki.

Opiekunowie praktyk studenckich

Automatyka i Robotyka

dr inż. Łukasz Więckowski

Inżynieria Biomedyczna

prof. dr hab. Zbisław Tabor

Elektrotechnika

dr inż. Wojciech Bąchorek

Informatyka

dr inż. Mirosław Gajer

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

dr hab. inż. Robert Szczygieł

Etapy organizacji praktyk

Wydział EAIiIB AGH

Uzyskanie zgody w danym zakładzie na odbycie praktyk w okresie wakacyjnym

Przygotowanie porozumienia z zakładem Porozumienie sporządza Opiekun praktyk na podstawie informacji dostarczonych przez studenta. Porozumienia z zakładami pracy zostają zawarte przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Do końca zajęć semestru letniego.

Wydział EAIiIB AGH

Przygotowanie porozumienia o odbywanie praktyk

Student przekazuje uczelnianemu opiekunowi praktyk pisemną zgodę na odbycie praktyki, a także dane umożliwiające sporządzenie porozumienia oraz kontakt ze studentem.
Student podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • e-mail, numer telefonu,
 • numer ubezpieczenia NW,
 • nazwę i adres Zakładu pracy oraz miejsca praktyki,
 • imię i nazwisko Dyrektora Zakładu pracy lub osoby upoważnionej do podpisania porozumienia (wraz z zajmowanym stanowiskiem,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zakładu pracy do opieki nad praktykantem,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki.
Wydział EAIiIB AGH

Odbywanie praktyk

Praktyki wakacyjne należy odbyć w terminie wakacji letnich.

Wymagania merytoryczne dot. praktyk określa ramowy program praktyk podany w systemie Syllabus

Wydział EAIiIB AGH

Zaliczanie praktyk

Zaliczanie praktyk odbywa się w terminie sesji wrześniowej.

W celu otrzymania zaliczenia praktyk należy zgłosić się osobiście z następującymi dokumentami:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawione przez firmę, z którą zostało zawarte porozumienie,
 • szczegółowe sprawozdanie z przebiegu praktyk (potwierdzone przez zakład pracy),
 • 1 podpisane przez obie strony porozumienie pomiędzy zakładem pracy i AGH.

Przydatne linki