Potencjał badawczy

Na potencjał badawczy Wydziału EAIiIB składa się kadra naukowa i infrastruktura badawcza. Pozycja Wydziału jest wyznaczona poprzez aktywną  działalność pracowników w projektach krajowych i międzynarodowych, znaczny dorobek publikacyjny i dużą liczbę cytowań a także udział w naukowych stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych, pracach komitetów naukowych uznanych konferencji oraz przyznających wyróżnienia i nagrody. Pracownicy Wydziału EAIiIB pełnili i pełnią liczne, prestiżowe funkcje w organizacjach naukowych, społecznych a także na szczeblach administracji uczelnianej i Państwowej. Działalność naukowa dokumentowana jest licznymi publikacjami, a pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Wydziału EAIiIB odnoszą liczne sukcesy naukowe, zarówno krajowe jak i na forum międzynarodowym.

 

Kadra naukowa

Kadrę naukową Wydziału EAIiIB stanowi 52 samodzielnych pracowników nauki, 83 adiunktów oraz 57 asystentów oraz 26 wykładowców(grudzień 2018). Ważną grupą wspomagającą działania naukowe są doktoranci. Doktoranci uczestniczą w badaniach naukowych, biorąc aktywny udział w projektach naukowo-badawczych,aplikują o granty i stają się beneficjentami prestiżowych projektów strukturalnych takich jak DOCTUS. Na Wydziale EAIiIB doktoranci są kształceni w pięciu różnych dyscyplinach. Obecnie w ramach Studiów Doktoranckich studiuje 90 doktorantów, w tym 14 doktorantów realizujących doktoraty wdrożeniowe. Kadra naukowa Wydziału EAIiIB działa aktywnie w wielu stowarzyszeniach zawodowych takich jak IEEE, IFIP, ACM, SEP, PSSI oraz krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych. Organizuje międzynarodowe i krajowe konferencje oraz warsztaty naukowe. Wybrani naukowcy są zapraszani do wygłaszania referatów plenarnych na krajowych i międzynarodowych konferencjach,biorą też udział w pracach Komitetów Naukowych uznanych konferencji międzynarodowych organizowanych m.in. pod patronatem organizacji takich jak IEEE, ACM a także uczestniczą w redagowaniu renomowanych czasopism naukowych. Zespół profesorski i samodzielni pracownicy naukowi udzielają się jako konsultanci w komitetach oraz gremiach opiniotwórczych, a także jako konsultanci w firmach informatycznych.