Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.eaiib.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) AGH w Krakowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-16.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kocyłowski, kocyl@agh.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617-28-77 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB)

al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się w kampusie AGH. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (9 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano i oznakowano wejście do budynku B1 od strony ul. Czarnowiejskiej przez budynek Hala B2 gdzie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. (W związku z pandemią wejście do Hali B2 jest zamknięte)

Dodatkowe wejście do paw. B1 dla osób na wózkach odbywa się pochylnią pomiędzy pawilonami B2 a B3, przy drzwiach znajduje się dzwonek na portiernię B2.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Na pierwszym piętrze pomiędzy budynkiem B1 a Halą B1 jest różnica poziomów (3 schody) ale jest wykonana pochylnia dla wózków. Część laboratoriów w Hali B1 (H01, H03, H04, H05, H06 ) dostępna jest dla osób na wózkach osobnym wejściem do Hali B1 od strony ul. Czarnowiejskiej. Dwa laboratoria H113a i H113b nie są dostępne dla osób na wózkach gdyż trzeba przejść przez klatkę schodową (27 stopni).

Budynek wyposażony jest w jedną windę osobową, która ma komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Brailla.

Opis dostosowań

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowana jest na pierwszym piętrze Hali B1.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym do pawilonu B1 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30