Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) AGH w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej Wydziału.

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Kocyłowski.

 • E-mail: bst@agh.edu.pl

 • Telefon: +48 12 617-28-77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH

 • Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 • E-mail: biuro@agh.edu.pl

 • Telefon: +48 12 617-45-54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się w kampusie AGH. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (9 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano i oznakowano wejście do budynku B1 od strony ul. Czarnowiejskiej przez budynek Hala B2 gdzie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. (W związku z pandemią wejście do Hali B2 jest zamknięte)

Dodatkowe wejście do paw. B1 dla osób na wózkach odbywa się pochylnią pomiędzy pawilonami B2 a B3, przy drzwiach znajduje się dzwonek na portiernię B2.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Na pierwszym piętrze pomiędzy budynkiem B1 a Halą B1 jest różnica poziomów (3 schody) ale jest wykonana pochylnia dla wózków. Część laboratoriów w Hali B1 (H01, H03, H04, H05, H06 ) dostępna jest dla osób na wózkach osobnym wejściem do Hali B1 od strony ul. Czarnowiejskiej. Dwa laboratoria H113a i H113b nie są dostępne dla osób na wózkach gdyż trzeba przejść przez klatkę schodową (27 stopni).

Budynek wyposażony jest w jedną windę osobową, która  ma komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Brailla.       

Opis dostosowań

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowana jest na pierwszym piętrze Hali B1.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym do pawilonu B1 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynku można wejść  z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Strona: bon.agh.edu.pl

E-mail: bon@agh.edu.pl

Telefon:+48 12 617-45-30

Niepełnosprawni - deklaracja dostepności