Od 1 października 2019 r. Rada Wydziału została przekształcona Kolegium Wydziałowe, które jest opiniodawczo-doradczym gremium dla dziekana, w skład którego wchodzą:

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekani;
 • dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr;
 • dyrektor administracyjny wydziału;
 • przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz studentów i doktorantów,

W posiedzeniach kolegium wydziałowego z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni po jednym z każdego związku. Mogą także uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dziekana.

Kolegium wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności kolegium wydziałowe opiniuje:

 • projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • projekt strategii rozwoju wydziału;
 • powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów;
 • wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;
 • wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;
 • zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.
 • 7 grudzień 2023  14 grudnia 2023
 • 11 styczeń 2024
 • 1 luty 2024
 • 7 marzec 2024
 • 4 kwiecień 2024
 • 9 maj 2024
 • 6 czerwiec 2024
 • 4 lipiec 2024
 • 26 wrzesień 2024
 • 7 listopad 2024
 • 12 grudzień 2024
Lista dyskusyjna

Każdy zarejestrowany członek Kolegium Wydziału EAIiIB może wysłać list na adres kwlista@eaiib.agh.edu.pl. Otrzymają go wszyscy pozostali zarejestrowani członkowie listy dyskusyjnej Kolegium Wydziału.

Zwracamy uwagę, że lista dyskusyjna jest listą zamkniętą co oznacza, że prawo do pisania na listę posiadają wyłącznie zarejestrowani członkowie Kolegium. Użycie niezarejestrowanego adresu e-mail spowoduje odrzucenie listu, a nadawca otrzyma powiadomienie o tym fakcie.

W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem listy lub w sprawach dopisania lub wypisania się z listy dyskusyjnej proszę kontaktować się z administratorem listy pod adresem serwis@eaiib.agh.edu.pl.