KOLEGIUM WYDZIAŁOWE

Od 1 października 2019 r. Rada Wydziału została przekształcona Kolegium Wydziałowe, które jest opiniodawczo-doradczym gremium dla dziekana, w skład którego wchodzą:

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekani;
 • dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr;
 • dyrektor administracyjny wydziału;
 • przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz studentów i doktorantów,

W posiedzeniach kolegium wydziałowego z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni po jednym z każdego związku. Mogą także uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dziekana.

Kolegium wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności kolegium wydziałowe opiniuje:

 • projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • projekt strategii rozwoju wydziału;
 • powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów;
 • wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;
 • wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;
 • zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.

 

 • 17 wrzesień 2020
 • 8 październik 2020
 • 5 listopad 2020
 • 3 grudzień 2020

Kolegium Wydziału kadencja 2020-2024

Dziekan Wydziału
Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH – przewodniczący

Prodziekani:
Dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
Dr inż. Andrzej Izworski
Dr hab. inż. Edyta Kucharska
Dr inż. Mikołaj Skowron

Kierownicy Katedr:
Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH
Dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz , prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś
Prof. dr hab. Leszek Kotulski
Dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH

Profesorowie i Profesorowie uczelni:
Dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH
Dr hab. Adrian Horzyk, prof. AGH
Dr hab. inż. Joanna Jaworek Korjakowska, prof. AGH
Dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Piotr Maj, prof. AGH
Dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH
Dr hab. inż. Adam Piórkowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Robert Szczygieł, prof. AGH
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk, prof. AGH
Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH

Pozostali nauczyciele akademiccy:
Dr inż. Marek Długosz
Dr inż. Jakub Grela
Dr inż. Katarzyna Groble-Dębska
Dr inż. Ryszard Klempka
Dr inż. Krzysztof Kluza

Dyrektor Administracyjny Wydziału:
Mgr inż. Zbigniew Marszałek

Przedstawiciele studentów:
Damian Pazik
Agnieszka Florkowska
Anna Malcharek
Aleksandra Wołowiec

Przedstawiciel doktorantów:
Vacat

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Vacat
Vacat

Stan na dzień 01.09.2020 r.

Kadencja 2020-2024

 1. dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH – dziekan Wydziału
 2. prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
 3. prof. dr hab. Marcin Szpyrka
 4. dr inż. Tomasz Kryjak