Od 1 października 2019 r. Rada Wydziału została przekształcona Kolegium Wydziałowe, które jest opiniodawczo-doradczym gremium dla dziekana, w skład którego wchodzą:

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekani;
 • dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr;
 • dyrektor administracyjny wydziału;
 • przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz studentów i doktorantów,

W posiedzeniach kolegium wydziałowego z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni po jednym z każdego związku. Mogą także uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dziekana.

Kolegium wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności kolegium wydziałowe opiniuje:

 • projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • projekt strategii rozwoju wydziału;
 • powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów;
 • wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;
 • wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;
 • zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.
 • 5 styczeń 2023
 • 2 luty 2023
 • 2 marzec 2023
 • 27 kwiecień 2023
 • 1 czerwiec 2023
 • 6 lipiec 2023
 • 28 wrzesień 2023
 • 26 październik 2023
 • 7 grudzień 2023
Lista dyskusyjna

Każdy zarejestrowany członek Kolegium Wydziału EAIiIB może wysłać list na adres kwlista@eaiib.agh.edu.pl. Otrzymają go wszyscy pozostali zarejestrowani członkowie listy dyskusyjnej Kolegium Wydziału.

Zwracamy uwagę, że lista dyskusyjna jest listą zamkniętą co oznacza, że prawo do pisania na listę posiadają wyłącznie zarejestrowani członkowie Kolegium. Użycie niezarejestrowanego adresu e-mail spowoduje odrzucenie listu, a nadawca otrzyma powiadomienie o tym fakcie.

W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem listy lub w sprawach dopisania lub wypisania się z listy dyskusyjnej proszę kontaktować się z administratorem listy pod adresem serwis@eaiib.agh.edu.pl.