Firma inżynieryjna CREADIS zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na otwarte wykłady z projektowania przemysłowego, które ma przyjemność prowadzić dla AGH.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia o godzinie 12:00 i poświęcone będzie zagadnieniu projektowania aparatury kontrolno-pomiarowej, tj. AKPiA. O wyzwaniach w branży opowie absolwent AGH, starszy inżynier AKPiA, Rafał Polepszyc.

Dodatkowo, podczas części przygotowanej przez dział HR,  istnieje możliwość skorzystania ze wskazówek na temat przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej.

Każdy wykład jest równolegle prowadzony w budynku AGH (D4) oraz online, kod dostępu: Y8aDTg

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRlYzljMzktMDMzNC00MDVmLWFmMzEtZGViNTc2MTMxNjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2201a14919-79fd-433a-b58c-b9b265ce10c4%22%7d