Szanowni Państwo, 

 
uprzejmie zapraszamy na czerwcowe, ostatnie przed wakacjami, seminarium naukowe Sekcji IEEE DEIS ( Dielectrics and Electrical Insulation) Chapter Poland na którym w dniu 28.VI.2023 r. o godz. 13:30.
Panowie Profesor Dariusz Sztafrowski oraz Pan dr inż. Jacek Gumiela z Politechniki Wrocławskiej, Katedra Energoelektryki, Zespół Urządzeń Elektroenergetycznych i Elektroenergetyki Przemysłowej (ZUEiEP), wygłoszą referat nt:

Obliczeniowa i pomiarowa identyfikacja pola elektromagnetycznego wokół linii wysokiego napięcia

Streszczenie: W prezentacji zostanie również omówiony program komputerowy oraz wybrane zagadnienia wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Ubocznym efektem towarzyszącym przesyłowi energii elektrycznej przy zastosowaniu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia jest emisja pól elektromagnetycznych wokół torów prądowych. Zgodnie z zasadą superpozycji poszczególne składowe pól występujące wokół każdego z torów prądowych linii przesyłowej, tworzą wypadkowe pole elektromagnetyczne, które z różnych powodów mogą stanowić przedmiot zainteresowania z punktu widzenia analizy obciążenia środowiska. Wraz z intensywną urbanizacją obszarów stanowiących aglomeracje miejskie, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową coraz częściej znajdują się bliżej istniejących obiektów elektroenergetycznych. Podobnie, nowe inwestycje spółek dystrybucyjnych elektroenergetyki zawodowej prowadzone są w pobliżu zabudowań, w których żyją ludzie. A zatem pojawia się potrzeba wprowadzenia coraz głębszych zmian w dotychczasowej koncepcji budowy linii przesyłowych. Aby sprostać tym rosnącym wymaganiom od pewnego czasu buduje się wielotorowe, wielonapięciowe linie przesyłowe, co podczas projektowania lub modernizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia szybkiej oraz dokładnej identyfikacji natężenia składowej elektrycznej oraz magnetycznej pól elektromagnetycznych generowanych przez tego rodzaju linie. Współczesna technika komputerowa umożliwia wykonanie niezbędnych analiz w wybranych przekrojach poprzecznych linii, dzięki czemu ułatwia optymalizację realizowanych przedsięwzięć. Na bazie metody różnicowej autorzy opracowali łatwą do implementacji, zmodyfikowaną metodę identyfikacji natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w pobliżu linii elektroenergetycznych. Metoda ta umożliwia badanie oddziaływania na środowisko linii elektroenergetycznych o dowolnej konstrukcji wraz z obiektami infrastruktury zewnętrznej znajdującymi się w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych generowanych przez badane napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 376 647 067 642 
Kod dostępu: g4RFUv