Rekrutacja do projektu „Podniesienie kompetencji studentów w zakresie prototypowania innowacyjnych układów pomiarowo-wykonawczych w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie”

Zadanie nr 1 pt. „Prototypowanie  innowacyjnych układów pomiarowo-wykonawczych w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej w kontekście mobilnego diagnozowania i podejmowania akcji ratunkowej” ma na celu wsparcie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w zdobyciu praktycznych umiejętności wymaganych w pracy nad projektami związanymi z prototypowaniem nowatorskich rozwiązań dla medycyny. Zadania obejmuje opracowanie szeregu tematów składających się na system zintegrowanego mobilnego diagnozowania i podejmowania akcji ratunkowej.  W obszarze tym znajdą się prace z zakresu projektowania CAD (Catia V5), projektowania i programowania układów elektronicznych oraz modelowania w obrębie takich narzędzi pakietu ANSYS jak LS-Dyna czy Fluent.
Celem zadania jest nie tylko zdobycie doświadczenia w prototypowaniu i modelowaniu w ramach licznych szkoleń, ale także promocja opracowanych rozwiązań na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozwinięcie kompetencji inżynieryjnych uczestników projektu.
Poszukiwane są osoby z umiejętnościami z zakresu: programowania, modelowania 3D, projektowania układów elektronicznych i podstaw fizjologii człowieka.

Zadanie nr 2  pt. „Multimodalna analiza biosygnałów człowieka w kontekście diagnostyki medycznej oraz monitorowania zdrowia” ma na celu wsparcie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w zdobyciu praktycznych umiejętności wymaganych w pracy nad projektami związanymi z prototypowaniem nowatorskich rozwiązań dla medycyny. Projekt obejmuje opracowanie szeregu tematów składających się na system zintegrowanego systemu do akwizycji i przetwarzania rozmaitych sygnałów pozyskanych w sposób nieinwazyjny.
Celem zadania jest nie tylko zdobycie doświadczenia zadaniach programistycznych oraz akwizycji danych, ale także promocja opracowanych rozwiązań na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozwinięcie kompetencji inżynieryjnych uczestników projektu.
Poszukujemy osób do zespołu 4-6 osobowego, które są chętne do rozwoju w jednym z poniższych obszarów: Programowanie w języku Python, Platforma Android, Przetwarzanie danych (Data Science, Data Engineering), Przetwarzanie sygnałów (Digital Signal Processing),     Uczenie głębokie (Deep Neural Networks – DNN), Uczenie z wykorzystaniem systemu Hybrid-AI
Zadanie nr 3 pt. „Stworzenie modelu tłumaczącego polski język migowy na polski język pisany w czasie rzeczywistym, bazując na obrazie z kamery” ma na celu umożliwienie studentom zdobycie umiejętności z zakresu wskazanych obszarów AI, podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnego wykorzystania Computer Vision i Natural Language Processing oraz naukę aplikowania oraz prezentowania zdobytej wiedzy w praktyce. Zadanie obejmuje działania składające się na stworzenie programu tłumaczącego polski język migowy na polski język pisany w czasie rzeczywistym bazując na obrazie z kamery.
Celem zadania jest zdobycie realnego wpływu na problemy współczesnego świata poprzez realizowanie projektów wykorzystujących zdobytą wiedzę, rozwinięcie umiejętności twardych i miękkich uczestników oraz publikację wyników badań na konferencjach.
Poszukujemy osób z doświadczeniem w tworzeniu zbiorów danych, znajomością technik uczenia maszynowego a w szczególności CV i NLP, umiejętnością programowania w języku Python
Zadanie nr 4 pt. „Narzędzie poprawiające bezpieczeństwo w górach poprzez inteligentne wspieranie pracowników GOPR”  ma na celu opracowanie dwóch modułów: Modułu Decyzyjnego jako zespołu narzędzi pozwalających na wygenerowanie sugestii dotyczących zagrożenia, lub potencjalnego zagrożenia oraz Modułu Symulatora służącego do generowania danych testowych lub wizualizacji. Moduł decyzyjny Posiada on m.in. moduły akwizycji, agregacji i zapisu danych, algorytm rozstrzygający i moduł powiadamiający. Moduł Symulatora pozwala on na swobodną edycję świata. W drugim trybie jest on jedynie wizualizatorem. Wtedy wszystko co jest wyświetlane na mapie, pochodzi od Modułu Decyzyjnego, a świat wirtualny wiernie odzwierciedla istotne w systemie parametry obiektów świata rzeczywistego.
Celem zadania jest wspieranie studentów w podnoszeniu ich kompetencji i umiejętności.
Poszukiwane są osoby, które utworzą zespół 12 do 20 osobowy, posiadające umiejętności z zakresu: Java 21, C# , net8, Unity Engine.

Zadanie nr 5 pt. „Developing Software for Automatic Syllabi Cohesion Analysis with Knowledge Graphs”
Celem zadania jest stworzenie aplikacji wspomagającej analizę sylabusów istniejących kursów na uczelni, w celu wykrycia nieścisłości oraz możliwości do wprowadzenia usprawnień. Aplikacja może być w przyszłości wykorzystywana również dla analizy baz danych medycznych. Stworzone narzędzie ma wspierać już istniejący proces wykorzystywany w Akademii Górniczo-Hutniczej, tak, żeby mogłoby być w praktyce wykorzystane. Poza wymiarem czysto praktycznym, w ramach projektu planowana jest publikacja konferencyjna pokazująca uzyskane efekty.
Poszukujemy osób posiadających umiejętność programowania w języku Python lub C++ oraz doświadczenie w tworzeniu artykułów naukowych/ posterów oraz ich prezentacji na konferencjach naukowych, jak również doświadczenie komercyjne w tworzeniu oprogramowania oraz znajomość podstawowych technik uczenia maszynowego oraz NLP.

Zadanie nr 6 pt. „Narzędzia do planowania i organizacji toku studiów”
Celem zadania jest stworzenie aplikacji wspomagającej układanie planu zajęć na uczelni, uwzględniając uruchamianie przedmiotów obieralnych, przydział studentów do grup i ograniczenia kadrowe. Aplikacja może być wykorzystana również dla układania planów zajęć na uczelniach medycznych w celu ulepszenia jakości kształcenia kadry medycznej. Stworzone narzędzie ma wspierać już istniejący proces wykorzystywany w Akademii Górniczo-Hutniczej, tak, żeby mogłoby być w praktyce wykorzystane. Poza wymiarem czysto praktycznym, w ramach projektu planowana jest publikacja konferencyjna pokazująca uzyskane efekty.
Poszukujemy 5-7 studentów, którzy mają umiejętności w przynajmniej jednym z poniższych zakresów: optymalizacja dyskretna, programowanie w zakresie front-end, programowanie w zakresie back-end, projektowanie interfejsu użytkownika, inżynieria oprogramowania. Umiejętności te powinny być podparte ukończonymi kursami lub zrealizowanymi projektami.
W trakcie aplikowania do projektu wymagane jest potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (certyfikat, zaświadczenie lektora SJO).
Dlaczego warto dołączyć?
•    Praktyczne doświadczenie: Uczestnictwo w projekcie daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w pracy nad rzeczywistymi problemami.
•    Nowoczesne technologie: Będziesz pracować z najnowszymi narzędziami i technologiami, które są kluczowe w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.
•    Rozwój kariery: Udział w projekcie znacząco wzbogaci Twoje CV i zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.
•    Sieć kontaktów: Poznasz innych pasjonatów i specjalistów, co może zaowocować cennymi kontaktami zawodowymi.
•    Prezentacje na konferencjach: Będziesz mieć okazję prezentować wyniki swojej pracy na międzynarodowych konferencjach, co jest świetnym sposobem na zdobycie uznania w środowisku naukowym.

Zgłoszenia ocenia Komisja opiekunów Kół.
Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PwOxgOAhgkq7wPBf3M07yFNYs23NmWRMt0S6wn9_-lpURVVCR1hWVkc3TDRUSldGT0RNT0tGSjBaNi4u

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.06.2024 r.