Komunikaty Epidemia

Izolatoria

Paw. B5 – pom. 1
Paw. B4 i hala B4 – pom. 115
Paw. C1, C2, C3 – pom. 326 i 327 w łączniku C1/C2
Paw. D8 – pom. 40.
Paw. B3 – szatnia na niskim parterze.

Przypominam, że w budynku B1 jest to sala 015.

Osobą kontaktową przypadkach wystąpienia objawów w trakcie zajęć/pracy jest na Wydziale pan Tomasz Zięba (50 -77 w godzinach 7:30-15:30, w późniejszych godzinach 600 010 377)

Formularz zgłoszeniowy zdarzenia epidemiczne

https://zgloszenie-covid.agh.edu.pl

Należy się  zalogować  używając służbowego adresu e-mail. Następnie  pojawi  się  strona uwierzytelniania,  gdzie  należy  ponownie podać  adres  e-mail  oraz  hasło  do  konta pocztowego AGH.

KOMUNIKAT COVID19

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa oraz ustanowieniem w Krakowie „czerwonej strefy” wszystkie zajęcia nie będące zajęciami praktycznymi (nie wymagające kontaktu z aparaturą), tj.: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, projektowe, seminaria, konwersatoria, laboratoria komputerowe bezwzględnie muszą być prowadzone w formie zdalnej !!!
Zajęcia praktyczne (laboratoria, pomiary na potrzeby prac dyplomowych) zaleca się prowadzić hybrydowo (część studentów stacjonarnie, część łączy się zdalnie za pomocą właściwych platform), jeżeli nie jest możliwe prowadzenie zajęć hybrydowych należy pamiętać o wytycznych GIS ( 1 osoba na 7m2 ), należy zmniejszyć liczebność grupy aby spełnić warunek powierzchniowy.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prodziekanem opiekującym się danym kierunkiem.

Studia niestacjonarne przez najbliższe trzy zjazdy odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym !!!
Prowadzący zobowiązany jest skontaktować się ze studentami właściwej grupy i uzgodnić formę zajęć.

WAŻNE

Zgodnie z informacjami od Władz Rektorskich aktualnie nie ma jednoznacznych przesłanek, aby Wydziały w całości przechodziły na tryb nauki zdalnej.

Na naszym Wydziale kwestie przejścia z trybu nauki stacjonarnej na tryb nauki zdalnej z uwagi na specyfikę kształcenia na różnych przedmiotach pozostawione są do decyzji osób prowadzących zajęcia.

W przypadku podjęcia takiej decyzji konieczne jest uzgodnienie jej ze studentami, wspólne z nimi ustalenie terminów zajęć zdalnych oraz zgłoszenie tego do odpowiedniego Prodziekana (nadzorującego dany kierunek studiów) jak też do osób układających plany zajęć (kolacz@agh.edu.pl, felus@agh.edu.pl).

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału,

Obowiązani jesteśmy stosować się do zaleceń podanych w poniższych dokumentach:

Wprowadzenie tych zasad ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz studentów, zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie Wydziału oraz określenie obowiązków i zadań pracowników oraz studentów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Wszyscy pracownicy i studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad przedstawionych w powyższych wytycznych.

W szczególności należy zwrócić uwagę na podstawowe zalecenia:

Osoby przebywające w miejscach publicznych na Uczelni winny stosować: maseczki zakrywające nos i usta, rękawiczki ochronne,  środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów. Należy także zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra oraz stosować ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

Student przed udaniem się na Uczelnię powinien zaopatrzyć się w maseczkę ochronną, płyn dezynfekujący i rękawiczki. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

Studenci nie powinni wchodzić do budynku wcześniej niż 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi a po zakończonych zajęciach w danej sali niezwłocznie opuścić budynek. Wyjątek od tej zasady stanowi wizyta w Dziekanacie. Studenci mogą korzystać z barku wyłącznie w czasie niezbędnym do spożycia posiłku.

Przed podejściem do tablicy należy założyć rękawiczki lub posługiwać się własną kredą.

Osoby wchodzące do budynku nie powinny mieć ze sobą zbędnych przedmiotów, przeszkadzających w zajęciach (np. bagaże). Student może korzystać na zajęciach tylko ze swoich przyborów (np. długopis, kartka) oraz powinien unikać zbędnych przedmiotów na blatach stołów (np. telefony komórkowe).

Winda przeznaczona jest dla pracowników i tylko tych studentów/doktorantów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić po schodach.

Podstawowym sposobem komunikacji z prowadzącymi poza czasem zajęć jest poczta elektroniczna. Konsultacje z prowadzącymi prowadzone są wyłącznie zdalnie a każdy prowadzący zajęcia powinien wyznaczyć termin konsultacji zdalnych z określeniem sposobu kontaktu zdalnego.

Zobowiązuje się prowadzących zajęcia do dokumentowania obecności na zajęciach stacjonarnych poprzez tworzenie każdorazowo i samodzielnie list obecności, zawierających imiona i nazwiska uczestników.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia studenta podczas zajęć (podejrzenie zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku) jest on niezwłocznie izolowany od grupy w odrębnym pomieszczeniu (dla pawilonu B-1 jest to pokój 015  natomiast innych budynkach w których prowadzone są zajęcia lub mają pokoje pracownicy: Paw. B5 – pom. 1, Paw. B4 i hala B4 – pom. 115, Paw. C1, C2, C3 – pom. 326 i 327 w łączniku C1/C2, Paw. D8 – pom. 40, Paw. B3 – szatnia na niskim parterze). Pozostali studenci udają się do domów i w miarę możliwości pozostają w izolacji do czasu wyjaśnienia sytuacji. Szczegółowe zasady postępowania w takim przypadku określa instrukcja 1 w Zarządzeniu Kanclerza. Osobą kontaktową w takich przypadkach jest  na Wydziale pan Tomasz Zięba (50 -77 w godzinach 7:30-15:30, w późniejszych godzinach 600 010 377)

W przypadkach zasłabnięć, problemów krążeniowych, bóli, omdlenia bez innych objawów nie stosujemy izolacji. Wzywamy pogotowie ratunkowe jak dotychczas.

Wszystkie istotne dla procesu dydaktycznego i funkcjonowania Uczelni wytyczne znajdują się na stronie: https://www.agh.edu.pl/komunikaty-epidemia/