Komunikaty Epidemia

Przypominam, że w budynku B1 jest to sala 015.

Izolatoria

Paw. B5 – pom. 1
Paw. B4 i hala B4 – pom. 115
Paw. C1, C2, C3 – pom. 326 i 327 w łączniku C1/C2
Paw. D8 – pom. 40.
Paw. B3 – szatnia na niskim parterze.

Osobą kontaktową przypadkach wystąpienia objawów w trakcie zajęć/pracy jest na Wydziale pan Tomasz Zięba (50 -77 w godzinach 7:30-15:30, w późniejszych godzinach 600 010 377)

Instrukcja Nr 3/06 – DLA PRACOWNIKÓW – określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem.

( Pobierz plik .pdf )

Instrukcja Nr 2/08 – określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.

( Pobierz plik .pdf )

Instrukcja nr 1/06 – określająca zasady postępowania w przypadku stosowania zabezpieczeń epidemicznych lub wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni.

( Pobierz plik .pdf )

W przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia należy wypełnić – Formularz zgłoszeniowy zdarzenia epidemiczne

https://zgloszenie-covid.agh.edu.pl

Należy się  zalogować  używając służbowego adresu e-mail. Następnie  pojawi  się  strona uwierzytelniania,  gdzie  należy  ponownie podać  adres  e-mail  oraz  hasło  do  konta pocztowego AGH.
Prosimy również wysłać informacje na adres mailowy:
dziek.stud@eaiib.agh.edu.pl

KOMUNIKAT COVID19

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od dnia 1 października 2021 roku, co do zasady, Uczelnia realizuje wszystkie swoje zadania stacjonarnie w obiektach będących w dyspozycji Uczelni.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prodziekanem opiekującym się danym kierunkiem.

Obowiązani jesteśmy stosować się do zaleceń podanych w poniższych dokumentach:

Komunikat Kanclerza 95/2021

Zarządzenie Rektora AGH nr 70/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie Rektora AGH nr 64/2021 z dnia 2 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku.

Komunikat Kanclerza 82/2021 podtrzymania obowiązku używania maseczek w AGH.

Wprowadzenie tych zasad ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz studentów, zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie Wydziału oraz określenie obowiązków i zadań pracowników oraz studentów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Wszyscy pracownicy i studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad przedstawionych w powyższych wytycznych.

W szczególności należy zwrócić uwagę na podstawowe zalecenia:

Osoby przebywające w miejscach publicznych na Uczelni winny stosować: maseczki zakrywające nos i usta, rękawiczki ochronne,  środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów. Należy także zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra oraz stosować ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

Student przed udaniem się na Uczelnię powinien zaopatrzyć się w maseczkę ochronną, płyn dezynfekujący i rękawiczki. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

Studenci nie powinni wchodzić do budynku wcześniej niż 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi a po zakończonych zajęciach w danej sali niezwłocznie opuścić budynek. Wyjątek od tej zasady stanowi wizyta w Dziekanacie. Studenci mogą korzystać z barku wyłącznie w czasie niezbędnym do spożycia posiłku.

Zobowiązuje się prowadzących zajęcia do dokumentowania obecności na zajęciach stacjonarnych poprzez tworzenie każdorazowo i samodzielnie list obecności, zawierających imiona i nazwiska uczestników.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia studenta podczas zajęć (podejrzenie zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku) jest on niezwłocznie izolowany od grupy w odrębnym pomieszczeniu (dla pawilonu B-1 jest to pokój 015  natomiast innych budynkach w których prowadzone są zajęcia lub mają pokoje pracownicy: Paw. B5 – pom. 1, Paw. B4 i hala B4 – pom. 115, Paw. C1, C2, C3 – pom. 326 i 327 w łączniku C1/C2, Paw. D8 – pom. 40, Paw. B3 – szatnia na niskim parterze). Pozostali studenci udają się do domów i w miarę możliwości pozostają w izolacji do czasu wyjaśnienia sytuacji. Szczegółowe zasady postępowania w takim przypadku określa instrukcja 1 w Zarządzeniu Kanclerza. Osobą kontaktową w takich przypadkach jest  na Wydziale pan Tomasz Zięba (50 -77 w godzinach 7:30-15:30, w późniejszych godzinach 600 010 377)

W przypadkach zasłabnięć, problemów krążeniowych, bóli, omdlenia bez innych objawów nie stosujemy izolacji. Wzywamy pogotowie ratunkowe jak dotychczas.

Wszystkie istotne dla procesu dydaktycznego i funkcjonowania Uczelni wytyczne znajdują się na stronie: https://www.agh.edu.pl/komunikaty-epidemia/