Studenci chętni do wyjazdów w roku akademickim 2023/2024 na studia w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 30 marca 2023. W przypadku praktyk nabór jest ciągły – aplikację składa się gdy student ma już znalezione miejsce praktyki.

ETAP 1 – REKRUTACJA NA WYDZIALE
Studenci kandydujący powinni:
•    dokładnie przeczytać wszelkie informacje zamieszczone na stronach DWZ: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/ , w szczególności http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/
•    zapoznać się regulaminem:
•    http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/program-erasmus-w-agh/regulamin-funkcjonowania-programu-erasmus-w-agh-202127-wyjazdy-studentow-i-doktorantow-na-studiapraktyki/

•    wybrać uczelnię z odpowiednim programem studiów – sugerowanie jest wybranie uczelni, która jest koordynowana na Wydziale EAIiIB – wykaz umów: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus/  UWAGA należy wybrać uczelnię i wydział, w ofercie której znajdują się przedmioty umożliwiające realizację takich samych lub podobnych efektów uczenia oraz na odpowiednim stopniu studiów jak podczas semestru w AGH.

•    wypełnić w sposób kompletny i rzetelny Ankietę rekrutacyjną, wydrukować i podpisać http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/KA131/Dokumenty_Student/Dokumenty_Nowe_Logo/Studia_Ankieta_rekrutacyjna_Nowy_Erasmus_2023.docx UWAGA w przypadku kilku aplikacji proszę wypełnić osobne ankiety i określić priorytety (1 – najwyższy priorytet).

•    dostarczyć wymagane dokumenty do Koordynatora UMOWY i uzyskać podpis KORDYNATORA UMOWY na Ankiecie rekrutacyjnej.

•    W przypadku starania się o wyjazd w ramach umowy z innego Wydziału student aplikuje również na Wydziale EAIiIB. Po akceptacji (podpisaniu ankiety) przez Koordynatora Wydziałowego (dr hab. inż. Edyta Kucharska) student składa aplikację na wskazanym Wydziale i jest tam wprowadzany na listę rezerwową (pierwszeństwo mają studenci tamtego Wydziału).

•    wypełnić zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego  zgłoszenie do Erasmus+ na WEAIIB
•    przygotowane dokumenty:

  •  wypełnioną i podpisaną przez Koordynatora Umowy Ankietę rekrutacyjną
  • certyfikat językowy potwierdzający znajomość wymaganego języka obcego na uczelni partnerskiej na poziomie co najmniej B2 (wystarczy kopia)
  • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia.
  • należy w kopercie z napisem ERASMUS+ 2023/2024 wrzucić do skrzynki przed Dziekanatem w budynku B-1 obok pok. 29 w terminie do 30 marca 2023.

ETAP 2 – REKRUTACJA NA UCZELNI
Na podstawie prawidłowo złożonych ankiet zostanie utworzona lista rankingowa. Kwalifikacja kandydatów na Wydziale (na podstawie średniej ocen i dodatkowych osiągnięć) nastąpi do 05.04.2023r. Lista zostaje przekazana do Centrum Spraw Międzynarodowych, które przyznaje dofinansowanie. Informacje o uzyskaniu lub braku uzyskania dofinansowania zostanie przekazana mailowo indywidualnie kandydatom po 15 kwietnia 2023r.

ETAP 3 – PRZYGOTOWANIE WYJAZDU NA WYDZIALE
Osoby, które uzyskają dofinansowanie muszą przygotować:
•    Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć, należy uzgodnić z Dziekanem ds. Kształcenia dla danego kierunku studiów, który akceptuje program pod względem merytoryczny, a następnie przekazać Koordynatorowi Wydziałowemu
•    Polecenie wyjazdu – podpisuje Koordynator Wydziałowy
Pozostałe sprawy związane z wyjazdem należy uzgadniać z Centrum Spraw Międzynarodowych.
Ogólne warunki udziału w programie dot. wyjazdu można znaleźć na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/
Osobą odpowiedzialną za wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ jest Pani Anna Mc Knight (E: mcknight@agh.edu.pl, T:12 617 51 00, budynek C-1, pok.109).