Studenci chętni do wyjazdów na semestr letni w roku akademickim 2024/2025 na studia w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 15 kwietnia 2024. W przypadku praktyk nabór jest ciągły – aplikację składa się gdy student ma już znalezione miejsce praktyki.

ETAP 1 – REKRUTACJA NA WYDZIALE

Studenci kandydujący powinni: 

  • W przypadku starania się o wyjazd w ramach umowy z innego Wydziału student aplikuje na Wydziale EAIiIB. Student składa także aplikację na wskazanym Wydziale u odpowiedniego Koordynatora.
  • wypełnić zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego zgłoszenie do Erasmus+ na WEAIIB
  • przygotowane dokumenty:
  • wypełnioną i podpisaną przez Koordynatora Umowy Ankietę rekrutacyjną
  • certyfikat językowy potwierdzający znajomość wymaganego języka obcego na uczelni partnerskiej na poziomie co najmniej B2 (wystarczy kopia)
  • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

należy w kopercie z napisem ERASMUS+ 2024/2025 wrzucić do skrzynki przed Dziekanatem w budynku B-1 obok pok. 29 w terminie do 15 kwietnia 2024.

ETAP 2 – REKRUTACJA NA UCZELNI

Na podstawie prawidłowo złożonych ankiet zostanie utworzona lista rankingowa. Kwalifikacja kandydatów na Wydziale (na podstawie średniej ocen i dodatkowych osiągnięć) nastąpi do 22.04.2024r. Lista zostaje przekazana do Centrum Spraw Międzynarodowych, które przyznaje dofinansowanie. Informacje o uzyskaniu lub braku uzyskania dofinansowania zostanie przekazana mailowo indywidualnie kandydatom najwcześniej po 25 kwietnia 2024r.

ETAP 3 – PRZYGOTOWANIE WYJAZDU NA WYDZIALE

Osoby, które uzyskają dofinansowanie muszą przygotować:

  • Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć, należy uzgodnić z Dziekanem ds. Kształcenia dla danego kierunku studiów, który akceptuje program pod względem merytoryczny, a następnie przekazać Koordynatorowi Wydziałowemu
  • Polecenie wyjazdu – podpisuje Koordynator Wydziałowy

Pozostałe sprawy związane z wyjazdem należy uzgadniać z Centrum Spraw Międzynarodowych.

Ogólne warunki udziału w programie dot. wyjazdu można znaleźć na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/

Osobą odpowiedzialną za wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ jest Pani Anna Mc Knight (E: mcknight@agh.edu.pl, T:12 617 51 00, budynek C-1, pok.109).