Warunki wpisu na semestr letni 2020/2021 - studia niestacjonarne

Zaliczenie wszystkich przedmiotów i oceny wpisane w Wirtualny Dziekanat lub USOS, a w przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu –złożenie podania o wpis z deficytem punktów skierowanego do P. Prodziekana Marcina Baszyńskiego.

Termin składania podań o wpis z deficytem pkt. ECTS: niezwłocznie po uzyskaniu wpisu wszystkich ocen w systemie, najpóźniej 26 lutego.

Podania można składać w skrzynce z dokumentami dla Dziekanatu w budynku B-1, w pokoju 25, w godzinach 9-14. Po godz. 14 skrzynka jest umieszczona przy portierni w B-1. W uzasadnionych przypadkach podanie można przesłać na adres jasuba@agh.edu.pl w formie czytelnego skanu, z adresu mailowego w domenie @student.agh.edu.pl.

Dopuszczalny deficyt punktowy umożliwiający wpis na kolejny semestr: 13 ECTS.

Podania o wpis z deficytem składa się co semestr, w przypadku jeśli deficyt nadal występuje.

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze letnim 2020/2021 powinni dokonać wpłaty w terminie 15 marca na odpowiednie subkonto widoczne po zalogowaniu na swoje konto w systemie. Subkonta będą dopisywane po złożeniu podań o wpis z deficytem ECTS.

Studenci, którzy nie kontynuują studiów, zobowiązani są do złożenia rezygnacji ze studiów w formie pisemnej. Oświadczenie o rezygnacji jest do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

 

INFORMACJE O OPŁATACH

Termin płatności czesnego oraz za powtarzanie przedmiotu: 15 marca

Proszę dokonać wpłaty dopiero wówczas, gdy po zalogowaniu się do systemu dziekanatowego będzie widoczne subkonto przypisane do opłaty czesnego/opłaty za powtarzany przedmiot.

Tytuł przelewu powinien być identyczny z tytułem widniejącym przy danym subkoncie.

Każdy student posiada swoje indywidualne subkonto.

W przypadku, gdy czesne jest finansowane przez zakład pracy, należy poinformować o tym Dziekanat.