Seminarium Naukowe 19 maja 2021 r. godz. 13:30

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie zapraszam do udziału w seminarium naukowym Sekcji IEEE DEIS ( Dielectrics and Electrical Insulation) Chapter Poland
na którym w dniu 19 maja 2021 r. godz. 13:30 Pan dr hab. inż Wojciech Kołtunowicz,  Omicron GmbH, przedstawi referat:

Metody diagnostyczne gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia (GIS)

Seminarium będzie realizowane na platformie MS TEAMS. ( Link )

Streszczenie:
Rozdzielnice wysokiego napięcia (WN) z izolacją gazową (GIS) są eksploatowane od 50 lat i wykazują wysoki poziom niezawodności. Doświadczenie wskazuje jednak, że niektóre awarie eksploatacyjne są związane z defektami w układzie izolacyjnym. Wiele z tych defektów można wykryć pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ). Przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy na temat diagnostyki GIS oraz wytyczne do procedury oceny ryzyka związanego z defektami w GIS na podstawie pomiarów WNZ różnymi metodami, a w szczególności metodą pomiaru w zakresie bardzo wysokiej częstotliwości (UHF). Metoda ta jest najczęściej stosowana przez producentów GIS podczas prób odbiorczych w fabryce, podczas rozruchu w miejscu zainstalowania oraz przez użytkowników w celu zapewnienia kontroli stanu izolacji w trakcie eksploatacji. Omówione zostaną wyniki pomiarów WNZ wykonane metodą UHF w rozdzielnicy gazowej izolowanej SF6 na napięcie 400 kV. Zaprezentowany zostanie sposób kontroli rozmieszczenia sond UHF w przedziałach rozdzielnicy według zaleceń CIGRE gwarantujący wysoką czułość metody w celu wykrycia krytycznych defektów generujących sygnały WNZ.