Seminarium:"II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium: „II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”, które odbędzie się 7 października 2021 r. (ON-LINE) w godzinach 10:00-13:00. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej, z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex.

Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu KlastER była identyfikacja uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej. Z badań tych jednoznacznie wynika, że jednym z najważniejszych technicznych czynników warunkujących rozwój energetyki rozproszonej jest degradacja jakości dostawy energii elektrycznej. Realizatorzy projektu postanowili przyglądnąć się bliżej temu zagadnieniu, wykorzystując do tego celu narzędzie benchmarkingu stosowane w Europie już prawie dwie dekady.

W okresie ponad dziesięciu lat, które upłynęły od publikacji pierwszego i zarazem jedynego polskiego raportu benchmarkingowego, w europejskiej i polskiej energetyce nastąpiły ogromne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej, w jej legislacyjnych podstawach, jak i w poziomie rozwoju technicznego odbiorników i źródeł energii elektrycznej. W jakim stopniu wpłynęło to na jakości dostawy energii elektrycznej do jej odbiorców w Polsce – odpowiedź na to pytanie można znaleźć w II Raporcie, który będzie prezentowany podczas seminarium.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego: https://app.evenea.pl/event/seminarium16/.

To szesnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce,
utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. Seminarium będzie również transmitowane na żywo na kanale YouTube projektu KlastER: https://www.youtube.com/channel/UCr_H22i3x-b5vTNYgw4g3Yg.

Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronach projektu KlastER:
https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/seminarium-16-ii-krajowy-raport-benchmarkingowy-nt-jakosci-dostaw-energii-elektrycznej-do-odbiorcow-przylaczonych-do-sieci-przesylowych-i-dystrybucyjnych-on-line/.

Z poważaniem,

Organizatorzy Seminarium 16.

Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii – KlastER

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG – umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/2019