Nabór do programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Studenci chętni do wyjazdów  w roku akademickim 2021/22 na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 15 kwietnia 2022.

Studenci kandydujący powinni: 

  • dokładnie przeczytać wszelkie informacje zamieszczone na stronach DWZ: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/ , w szczególności http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/
  • zapoznać się nowym regulaminem: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/KA131/REGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_PROGRAMU_ERASMUS.pdf
  • wybrać uczelnię z odpowiednim programem studiów – sugerowanie jest wybranie uczelni, która jest koordynowana na Wydziale EAIiIB – wykaz umów: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/ – mobilności w roku akademickim 2022/23 mogą być nadal realizowane na podstawie „starych” umów. UWAGA należy wybrać uczelnię i wydział, w ofercie której znajdują się przedmioty umożliwiające realizację takich samych lub podobnych efektów uczenia jak podczas semestru w AGH.
  • wypełnić w sposób kompletny i rzetelny Ankietę (http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/KA131/Dokumenty_Student/Ankieta_rekrutacyjna_Nowy_Erasmus_studia.docx)
  • UWAGA w przypadku kilku aplikacji proszę wypełnić osobne ankiety i określić priorytety.
  • Wydrukować i podpisać dokumenty, a następnie dostarczyć wymagane dokumenty do Koordynatora UMOWY w ustalonym terminie, który potwierdza dostępność miejsca w danej uczelni.

Aplikację o stypendium ERASMUS+ na Wydziale EAIiIB należy złożyć poprzez wypełnienie ankiety https://forms.gle/xV49jkwzGVGaeGtp6 oraz wrzucić do skrzynki przed Dziekanatem w budynku B-1 obok pok. 29 (w kopercie z napisem ERASMUS+ 2022/2023) następujące dokumenty:

  • wypełnioną w pełni i czytelnie ankietę rekrutacyjną
  • potwierdzenie możliwości aplikowania o wyjazd przez Koordynatora Umowy (podpis na ankiecie)
  • certyfikat językowy potwierdzający znajomość wymaganego języka obcego na uczelni partnerskiej na poziomie co najmniej B2. 

Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć, należy uzgodnić z Dziekanem ds. Kształcenia dla danego kierunku studiów, który akceptuje program pod względem merytoryczny.

Ogólne warunki udziału w programie dot. wyjazdu można znaleźć na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/

Kwalifikacja kandydatów na Wydziale (na podstawie średniej ocen) nastąpi do 20.04.2022r.

W przypadku starania się o wyjazd w ramach umowy z innego Wydziału student aplikuje również na Wydziale EAIiIB. Po akceptacji (podpisaniu ankiety) przez Koordynatora Wydziałowego (dr hab. inż. Edyta Kucharska) student składa aplikację na wskazanym Wydziale i jest tam wprowadzany na listę rezerwową (pierwszeństwo mają studenci tamtego Wydziału).

Osobą odpowiedzialną za wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ jest Pani Anna Mc Knight (E: mcknight@agh.edu.pl, T:12 617 51 00, budynek C-1, pok.109).