Konkurs młodych mistrzów

Zapraszamy do zgłaszania interesujących prac do Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów. Konkurs jest organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki i towarzyszy Forum nieprzerwanie od 2009 r. Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT, poruszającą aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju.

Konkurs Młodych Mistrzów jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje informatyczne, własne programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. Mile widziane są zgłoszenia pasjonatów informatyki z kierunków nieinformatycznych, na przykład członków kół naukowych, szczególnie gdy dotyczą one konkretnych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia. Przedstawiane prace mogą (ale nie muszą) być efektem prac dyplomowych, niekoniecznie już zakończonych. Prace mogą być zespołowe.

Tematy wiodące Konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników.

Wszyscy zakwalifikowani do Konkursu otrzymują dyplom wyróżnienia, a autorzy prac wybranych przez Jury konkursowe do ich publicznego zaprezentowania biorą udział w kolejnym etapie Konkursu, mającym na celu wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach nagród. Fundatorami nagród są m.in.: Minister właściwy ds. informatyzacji, NBP, Centrum e-Zdrowia, NASK PIB, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja Rozwoju Informatyki, Atende Industries. Od początku Konkursu jego Honorowym Patronem jest NBP.

Partnerami sesji Forum Młodych Mistrzów byli m.in.:
Atende Industries, Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum e-Zdrowia, NASK Państwowy Instytut Badawczy. W tym roku również jest przewidywana współpraca z tymi podmiotami.

Autorzy wszystkich zgłoszonych prac mają prawo do nieodpłatnego udziału w całym Forum, który umożliwia im zapoznanie się z istotnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym, jak i wymianę poglądów z przedstawicielami różnych środowisk. Młodzi Mistrzowie swoimi osiągnięciami mogą przyczyniać się do wsparcia wielu sfer gospodarki i życia, co warto propagować w szerokich kręgach, i taki jest również cel Konkursu. Dodatkowo, ciekawe projekty mają okazję być zauważone przez potencjalnych pracodawców, co miało już niejednokrotnie miejsce w przypadku Konkursu Młodych Mistrzów.

Okres pandemii nie wpłynął na wstrzymanie tego przedsięwzięcia konkursowego, a jedynie na konieczność realizowania sesji w formule online poprzez transmisję filmu, prezentującego prace zakwalifikowane do ścisłego finału. W tym roku jeszcze taka forma będzie obowiązywać, ale w przyszłym jest brany pod uwagę powrót do stacjonarnych wystąpień.

Termin zgłaszania prac konkursowych – 20 lipca 2022 r.

Więcej informacji o Konkursie: https://forumti.pl/?page_id=309

Konkurs Młodych Mistrzów powstał z inicjatywy Rady Programowej Forum, która dostrzegając duży potencjał wśród młodych specjalistów postanowiła rozpowszechnić ich osiągnięcia poprzez włączenie kilkanaście lat temu do programu Forum sesji pod nazwą Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”. Po kilku latach tytuł rozszerzono o tematykę „Cyfrowa modernizacja Polski”. Zainteresowanie tą sesją zarówno ze strony uczelni (kilkanaście z całego kraju), jak i uczestników Forum od początku było tak duże, że na stałe została wpisana w program tej konferencji. Na początku zakładano udział ok. 40 młodych specjalistów, ale szybko ta liczba zwiększyła się do 80. Sesja Forum Młodych Mistrzów towarzyszy ww. Konkursowi i jest tworzona przez młodych specjalistów informatyki oraz zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych, którzy prezentują w tej sesji prace wybrane przez Jury konkursowe.