Spis treści

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgra inż. Piotra Oramusa
BADANIA NAD OGRANICZENIEM ŁUKU ELEKTRYCZNEGO W ŁĄCZNIKACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
Termin: 30 października 2017 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Dr hab. inż. Marek Florkowski – Centrum Badawcze ABB w Krakowie
RECENZENCI: Prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz – Instytut Energetyki w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Janusz Fleszyński – Politechnika Wrocławska
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Badania nad ograniczeniem łuku elektrycznego w łącznikach elektroenergetycznych niskiego napięcia

mgr inż. Piotr Oramus

Promotor: Dr hab. inż. Marek Florkowski
Dyscyplina: Elektrotechnika


Problematyka pracy doktorskiej dotyczy zagadnień ograniczania łuku elektrycznego w łącznikach elektroenergetycznych wykorzystując elementy półprzewodnikowe. Jest to aktualny problem naukowy w projektowaniu układów łączeniowych nowej generacji o zwiększonej niezawodności.

W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne mechanizmu powstawania łuku elektrycznego oraz tworzenia się erozji łukowej w łącznikach niskiego napięcia. Następnie zaprezentowano metody ograniczania energii łuku wraz z przykładami badań przeprowadzonych w tej dziedzinie. W dalszej części pracy, przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autora nad ograniczaniem energii łuku w zaprojektowanym i wykonanym układzie pomiarowym.

Dla realizacji celu pracy wykonano program badań eksperymentalnych obejmujący długoczasowe cykle oddziaływania łuku elektrycznego na materiał stykowy łączników dla wybranej metody wspomagającej gaszenie łuku elektrycznego. Dokonano porównania efektywności metod pasywnych oraz metody hybrydowej z zastosowaniem elementów energoelektronicznych ograniczania łuku elektrycznego, przeprowadzono analizę energii łuku dla rozpatrywanych topologii oraz badania morfologiczne powierzchni stykowych. Pomiary ograniczania energii łuku elektrycznego dla różnych metod ograniczających energie wykonano w indukcyjnym obwodzie prądu przemiennego, w celu porównania ich skuteczności dla dwóch różnych napięć zasilających obwód (12 V oraz 230 V). Badania prowadzone były dla następujących konfiguracji: łączenie synchroniczne z precyzyjnie określoną chwilą separacji styków badanego stycznika, dołączanie pasywnych elementów RC oraz nieliniowych elementów napięciowych równolegle do stycznika oraz równolegle dołączanie aktywnych elementów półprzewodnikowych. Zaprezentowano wyniki badań materiałowych dla ograniczania erozji łukowej. Przedstawiono propozycję konfiguracji łączenia hybrydowego, które zostało zidentyfikowane jako metoda dająca najlepsze efekty dla ograniczania energii łuku w rozpatrywanym układzie.

Do oceny skuteczności ograniczania łuku w łączniku wykorzystano zmierzone czasy łukowe oraz obliczone energie łuku elektrycznego dla rozpatrywanych metod. Przeprowadzono także rejestrację dynamiczną układu stykowego badanego stycznika z użyciem szybkiej kamery. W badaniach erozji łukowej wykorzystano styczniki, które wykonały kilkaset tysięcy operacji łączeniowych. W celu oceny stopnia erozji powierzchni badanych styków wykorzystano mikroskop optyczny, profilometr, oraz metodę skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężoną z mikroanalizą pozwalającą na identyfikację (powierzchniową i objętościową) pierwiastków chemicznych wchodzących w skład badanego materiału.

Stwierdzono, że zastosowanie elementów pasywnych do ograniczania energii łuku daje różne rezultaty zależne od parametrów rozpatrywanego obwodu. Z tego powodu zastosowanie pasywnych elementów do ograniczania energii łuku powinno być analizowane w indywidualny sposób dla każdego obwodu, w którym istnieje konieczność ograniczania energii łuku. Zastosowanie łączenia synchronicznego daje dobre rezultaty dla ograniczania energii łuku, jednak z praktycznego punktu widzenia powtarzalność uzyskanych efektów może zależeć od czynników zewnętrznych (np. warunków środowiskowych), w których stycznik pracuje.

Efektem pracy uzyskanym w oparciu o program wykonanych badań eksperymentalnych oraz analizy morfologiczne powierzchni materiałów stykowych i analizę energii łuku oraz przebiegów czasowych, jest propozycja układu łącznika hybrydowego, zawierającego programowalny moduł sterujący elementami półprzewodnikowymi.

W pracy wykazano, że łączenie hybrydowe pozwala skutecznie ograniczyć energię łuku niezależnie od parametrów obwodu, dlatego też metoda ta została wybrana do dalszych badań nad ograniczaniem erozji łukowej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że zastosowanie łączenia hybrydowego skutecznie ogranicza erozję łukową. Zostało to potwierdzone zarówno podczas obserwacji mikroskopowych powierzchni styków, jak również w toku analiz profilów chropowatości oraz analiz składu chemicznego zewnętrznych warstw badanych powierzchni styków.

Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane w projektowaniu nowych generacji łączników hybrydowych niskiego napięcia oraz w badaniach naukowych.


Autoreferat

Pełna wersja autoreferatu: PO_autoreferat.pdf


Pełna wersja pracy doktorskiej

Pełna wersja pracy doktorskiej: PO_rozprawa.pdf


Ważniejsze publikacje autora rozprawy

 1. Oramus P., Chmielewski T., Kuczek T., Florkowski M.: Application of Bidirectional Transient Voltage Suppressor for Electric Arc Suppression in LV Switches – Simulation and Laboratory Case Study, IEEE Conference Publications, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), June 25-30 2017, ISBN: 978-1-5386-1528-7, pp. 1-7
 2. Kuczek T., Chmielewski T., Oramus P.: Case studies for high voltage network development with respect to resonance conditions, International Conference on Power Systems Transients IPST, Seoul, Republic of Korea, June 2017, article available on website www.ipstconf.org/Papers.html
 3. Chmielewski T., Oramus P., Kóska K.: Switching Transients in a 2x15kV 16.7Hz AT Railway System, IET Generation, Transmission & Distribution, eFirst, https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2017.0808
 4. Oramus P., Florkowski M.: Investigation into limitation of electric arc energy in LV switch installed in AC circuit through application of time‐controlled contact separation, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2017, Early View, https://doi.org/10.1002/etep.2400
 5. Oramus P., Florkowski M.: Limitation of Electric Arc Energy in LV Switches During Inductive Current Interruption, IEEE Transactions on Power Delivery, ISSN: 0885-8977, Volume: 32, Issue: 4, August 2017, pp. 1946-1953
 6. Oramus P., Florkowski M., Rybak A., Sroka J.: Investigation into Limitation of Arc Erosion in LV Switches through Application of Hybrid Switching, IEEE Transactions on Plasma Science, Volume: 45, Issue: 3, March 2017, pp. 446-453
 7. Oramus P., Chmielewski T., Kuczek T., Florkowski M.: Simulations of electric arc behavior in hybrid LV switches, IEEE Conference Publications, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), June 26-July 1 2016, ISBN: 978-1-5090-5310-0, 2016, pp. 1-5
 8. Chmielewski T., Oramus P., Szewczyk M., Kuczek T., Piasecki W.: Circuit breaker models for simulations of short-circuit current breaking and slow-front overvoltages in HV systems, Electric Power Systems Research, Elsevier Science Publishers Ltd., ISSN: 0378-7796, No. 02/2017, pp. 174-181, 2016
 9. Smugała D., Oramus P., Krysztofiak P., Bonk M., Piekarski P., Kaczmarczyk T.: System for gas pressure measurements in the plasma arc environment, Measurement (ISSN 0263-2241), Elsevier Science Publishers Ltd., No. 08/2016, pp. 199-207, 2016
 10. Chmielewski T., Oramus P., Florkowski M.: Modelowanie łuku elektrycznego w analizach przepięć łączeniowych podczas przerywania prądu przy użyciu niskonapięciowych przekaźników elektromechanicznych, Przegląd Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097) No. 2/2016, pp. 202-206, 2016
 11. Banaszczyk J., Oramus P., Domurad Z., Piekarski P.: Dynamic resistance measurements of MV switch-disconnector contacts, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki No. 46/2015 (ISSN 1425-5766), pp. 17-20, 2015
 12. Oramus P., Chmielewski T., Kuczek T., Piasecki W., Szewczyk M.: Transient Recovery Voltage analysis for various current breaking mathematical models: shunt reactor and capacitor bank de-energization study, Archives of Electrical Engineering Vol. 64 (3/2015) (ISSN 0004-0746), pp. 441-458, 2015
 13. Smugala D., Oramus P., Krysztofiak P., Bonk M., Piekarski P., Domurad Z., Kaczmarczyk T.: Measurements of gas pressure into the MV arc plasma environment, Plasma Physics and Technology (ISSN 2336-2634), No. 2,1/2015, pp. 78-82, 2015
 14. Oramus P., Furgał J.: Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach rozdzielczych, Przegląd Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097), No. 6/2015, pp. 149-152, 2015
 15. Oramus P., Florkowski M.: Influence of various transmission line models on lightning overvoltages in insulation coordination studies, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki No. 40 (ISSN 1425-5766), pp. 81-84, 2014
 16. Szewczyk M., Kuczek T., Oramus P., Piasecki W.: Modeling of repetitive ignitions in switching devices: case studies on Vacuum Circuit Breaker and GIS disconnector, Springer International Publishing: Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 324, (ISSN 1876-1100), pp. 241-250, 2014
 17. Oramus P., Florkowski M.: Simulations of lightning overvoltages in HV electric power system for various surge arresters and transmission lines models, Przegląd Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097) No. 10/2014, pp. 137-140, 2014
 18. Oramus P., Florkowski M.: Comparison of surge arresters models to overvoltages studies in electrical networks, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki No. 36 (ISSN 1425-5766), pp. 145-148, 2013
 19. Oramus P., Smugała D., Zydroń P.: Modeling of specific harmonics source in EMTP-ATP, Przegląd Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097) No. 8/2013, pp. 20-324, 2013
 20. Furgał J., Oramus P.: Metody ograniczania przepięć ziemnozwarciowych w sieciach elektrycznych średniego napięcia, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego (ISSN 1732-0925) No. 25, pp. 109-115, 2012
 21. Bonk M., Oramus P., Zydroń P.: Modelowanie elektrowni opartej na panelach fotowoltaicznych, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego (ISSN 1732-0925) No. 23, pp. 65-71, 2011


Recenzje