Spis treści

Omer S.M. Jomah

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgra inż. Omera S.M Jomaha
Global Optimization Methods for Solving Multicriteria Optimal Control Problems
Dyskusja odbędzie się 9 października 2012 roku o godz. 17:30 w paw. B-1, s. 4
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M.J. Skulimowski – Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Global Optimization Methods for Solving Multicriteria Optimal Control Problems

mgr Omer Jomah

Promotor: prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M.J. Skulimowski
Dyscyplina: Automatyka i Robotyka

Rozprawa dotyczy zastosowania bezgradientowych algorytmów optymalizacji statycznej do znajdowania niezdominowanych sterowań w liniowych systemach sterowania. Rozprawa zawiera osiem rozdziałów, w tym wstęp i wnioski końcowe. Do pracy dołączony został kod oprogramowania do obliczeń numerycznych wykonanego w środowisku Matlab. W rozdz. 2-4.przedstawiono podstawy matematyczne stosowanych metod, wstęp do teorii optymalizacji wielokryterialnej oraz do algorytmów populacyjnych. W rozdz. 5 przeprowadzono analizę własności wybranej klasy algorytmów oraz zastosowano dwupoziomową metodę optymalizacji do wyboru optymalnych parametrów procedury Neldera-Meada. Rozdz. 6 zawiera opis dwóch nowych metod optymalizacji nieróżniczkowalnej, które mogą być zastosowane do rozwiązywania zdyskretyzowanych problemów sterowania optymalnego równań różniczkowych zwyczajnych. Jedną z nich jest dyskretny wariant algorytmu Neldera-Meada działający na kompleksach symplicjalnych w przestrzeni sterowań. Następnie zaproponowano hybrydowy wariant tej metody, w którym następuje przełączenie do wariantu dyskretnego po wykonaniu pewnej ilości kroków metody klasycznej. Dla zaproponowanych procedur przeprowadzono serię eksperymentów numerycznych w środowisku MATLAB. Rozdz. 7 pracy zawiera opis zastosowania opracowanych metod optymalizacji do wielokryterialnego sterowania systemem zaopatrzenia w wodę pitną w Libii.Autoreferat

Pełna wersja autoreferatu omersmjomah-autoreferat20121001final.pdf.


Ważniejsze publikacje dokotoranta