Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr. inż. Krzysztofa Kluzy
METHODS FOR MODELING AND INTEGRATION OF BUSINESS PROCESSES WITH RULES
Termin: 24 marca 2015 roku o godz. 10:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa – Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: dr hab. inż. Jan Werewka, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Methods for Modeling and Integration of Business Processes with Rules
Metody modelowania i integracji procesów z regułami biznesowymi

mgr inż. Krzysztof Kluza

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Dyscyplina: Informatyka


Rozprawa dotyczy metod modelowania i integracji procesów z regułami biznesowymi. Procesy biznesowe stanowią uniwersalną metodę pozwalającą opisać działalność operacyjną przedsiębiorstw i organizacji, natomiast reguły umożliwiają deklaratywny opis wykorzystywanej wiedzy. Chociaż występuje różnica w poziomach abstrakcji między procesami i regułami, w praktyce reguły mogą stanowić istotne uzupełnienie procesu. W szczególności mogą być używane do opisu niskopoziomowej logiki procesu, natomiast procesy do opisu przepływu pracy, który może jednocześnie określać proces wnioskowania w bazie wiedzy.

Problemem naukowym rozważanym w niniejszej rozprawie jest efektywna metoda integracji procesów biznesowych z regułami biznesowymi, która wspiera projektowanie zintegrowanych modeli, jednocześnie będąc w stanie sprostać wyzwaniom, takim jak niedopasowanie reprezentacji modelu (w szczególności niedopasowanie występujące pomiędzy abstrakcyjnymi modelami analitycznymi, a modelami wykonywalnymi), zapewnienie łatwości modyfikacji modelu przy zmianie specyfikacji, a także wspieranie uruchamiania tego typu modeli zintegrowanych.

W celu rozwiązania postawionego problemu, w rozprawie wprowadzono oraz sformalizowano ogólny model logiki biznesowej, który łączy procesy z regułami biznesowymi. Ten ogólny model został użyty do formalnego opisu integracji modeli procesów w notacji BPMN z regułami XTT2 używanymi w metodzie Semantycznej Inżynierii Wiedzy. Ponadto rozszerzono opis formalny diagramu ARD (zależności pomiędzy atrybutami) oraz metody ich tworzenia, w celu formalnego opisania algorytmu automatycznego generowania zintegrowanych modeli na podstawie specyfikacji systemu w postaci takich diagramów. Algorytm tworzy wykonywalny model procesu zintegrowany ze schematami odpowiednich tablic decyzyjnych dla reguł. Model ten może być traktowany jako ustrukturalizowana baza wiedzy, określająca przepływ wnioskowania przy użyciu przepływu sterowania w procesie. Na koniec zaproponowane zostało środowisko do modelowania i uruchamiania modeli zintegrowanych.

W celu ewaluacji przedstawionych rezultatów, opracowane zostały przykłady, dla których wg opisanego algorytmu wygenerowane zostały modele zintegrowane. Zostały one opisane przy użyciu zaproponowanej formalizacji, przeanalizowano dla nich odpowiednie metryki złożoności, a następnie w ramach walidacji zostały one wdrożone w środowisku uruchomieniowym oraz przetestowane. W rezultacie wykazano, że zaproponowane podejście stanowi efektywną metodę integracji procesów z regułami biznesowymi.

Autoreferat


Pełna wersja autoreferatu kkl2015phd-autoreferat-pl.pdf

Wybrane publikacje autora rozprawy

  1. Krzysztof Kluza, Grzegorz J. Nalepa, Generation of Hierarchical Business Process Models from Attribute Relationship Diagrams In Advances in ICT for business, industry and public sector : ABICT'13 (4th international workshop on Advances in business ICT) : Krakow, September 8–11, 2013 eds. Maria Mach-Król, Celina M. Olszak, Tomasz Pełech-Pilichowski. — Cham ; : Springer, cop. 2015. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 579), s. 57–76.
  2. Krzysztof Kluza, Grzegorz J. Nalepa, Janusz Lisiecki, Square Complexity Metrics for Business Process Models In: Advances in Business ICT : ABICT : 3rd International Workshop on Advances in Business ICT : Wrocław, Poland, September 9–12, 2012 eds. Maria Mach-Król, Tomasz Pełech-Pilichowski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 257), s. 89–107.
  3. Krzysztof Kluza, Grzegorz J. Nalepa, Automatic Generation of Business Process Models based on Attribute Relationship Diagrams In: Business Process Management Workshop : BPM 2013 inernational workshop : Beijing, China, August 26, 2013 : revised papers eds. Niels Lohmann, Minseok Song, Petia Wohed. — Cham : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Business Information Processing ; ISSN 1865-1348 ; 171), s. 185–197.
  4. Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kluza, Krzysztof Kaczor, Proposal of an Inference Engine Architecture for Business Rules and Processes In: Artificial Intelligence and Soft Computing : 12th International Conference, ICAISC 2013 : Zakopane, Poland, June 9–13, 2013 : proceedings, Pt. 2 eds. Leszek Rutkowski et al. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 7895. Lecture Notes in Artificial Intelligence), s. 453–464.
  5. Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kluza, UML Representation for Rule-based Application Models with XTT2-based Business Rules In: International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering ; ISSN 0218-1940. — 2012 vol. 22 no. 4, s. 485–524.
  6. Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kluza, Urszula Ciaputa, Proposal of Automation of the Collaborative Modeling and Evaluation of Business Processes Using a Semantic Wiki In: ETFA'2012 : 17th IEEE International conference on Emerging Technologies & Factory Automation: 17–21 September 2012, Kraków, Poland. IEEE 2012. (IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation – ETFA ; ISSN 1946-0740), s. 1–4.
  7. Krzysztof Kluza, Krzysztof Kaczor, Grzegorz J. Nalepa, Enriching Business Processes with Rules Using the Oryx BPMN Editor In: Artificial Intelligence and Soft Computing : 11th International Conference, ICAISC 2012 : Zakopane, Poland, April 29–May 3, 2012 : proceedings, Pt. 2 eds. Leszek Rutkowski et al.. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 7268), s. 573–581.
  8. Krzysztof Kluza, Tomasz Maślanka, Grzegorz J. Nalepa, Antoni Ligęza, Proposal of Representing BPMN diagrams with XTT2-based Business Rules In: Intelligent Distributed Computing V : Proceedings of the 5th international symposium on Intelligent Distributed Computing – IDC 2011, Delft, The Netherlands – October 2011 eds. F. M. T. Brazier et al. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 382), s. 243–248.
  9. Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kluza, Sebastian Ernst, Modeling and Analysis of Business Processes with Business Rules In: Business process modeling: software engineering, analysis and applications ed. Jason A. Beckmann. — New York : Nova Science Publishers, Inc., cop. 2011. — (Business Issues, Competition and Entrepreneurship), s. 135–156.
  10. Weronika T. Adrian, Szymon Bobek, Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kaczor, Krzysztof Kluza, How to Reason by HeaRT in a Semantic Knowledge-based Wiki In: ICTAI 2011: 2011 23rd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence: 7-9 November 2011, Boca Raton, Florida, USA : proceedings. - USA : IEEE 2011, s. 438-441.