Zapomogi w okresie stanu epidemii

Studenci, którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH.

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z Funduszu stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeniem w funkcjonowaniu pracodawców, może być m.in. umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło), rachunki składane na podstawie takich umów, zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Sekcja socjalna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Wskazane i dopuszczalne jest wysłanie wniosku mailowo na adres: foszczka@agh.edu.pl, w celu wstępnej weryfikacji i wskazania ewentualnych braków. Takie rozwiązanie ułatwi pracę, przyspieszy postępowanie oraz zlikwiduje konieczność wzywania do uzupełnienia braków. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami w formie mailowej, nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia go w formie papierowej.

 Wniosek o zapomogę stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH (link https://www.dss.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dss/system/2019/Regulamin_swiadczen_dla_studentow/ZARZA__DZENIE_NR_37_19_-_Regulamin_-_zala__cznik_nr_4.doc).