Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH

Misja Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Akademii Górniczo-Hutniczej


Misja Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej wpisuje się w misję Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wydział EAIiIB jest jednym z największych i trzecim historycznie Wydziałem w AGH, o wyraźnie zaznaczonej obecności w krajowym środowisku naukowym i bardzo wysoko cenionym przez kandydatów na studia, absolwentów oraz pracodawców.

Powołaniem i misją Wydziału EAIiIB, jako części Akademii Górniczo – Hutniczej, jest kształcenie i wychowanie studentów, kształcenie i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i nauki w duchu ponad 60 letniej tradycji naszego Wydziału.

Na Wydziale EAIiIB najsilniejszą reprezentację mają nauki ścisłe powiązane w niektórych obszarach z naukami przyrodniczymi. Mocny związek nauk ścisłych i podstawowych z zastosowaniami praktycznymi pozwala na innowacyjność w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych oraz jest bardzo silnie zaakcentowany we wszystkich dziedzinach nauk technicznych uprawianych na Wydziale: Elektrotechnice, Automatyce i Robotyce, Elektronice, Informatyce oraz Biocybernetyce i Inżynierii Biomedycznej.

System kształcenia na Wydziale jest w pełni zgodny z systemem kształcenia na AGH i jego celem jest formowanie u studentów umiejętności logicznego i konstruktywnego myślenia w różnych horyzontach czasowych, samodzielnego podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego i poprawnego wnioskowania w warunkach pracy wymagającej najwyższych kwalifikacji zawodowych i z wykorzystaniem urządzeń z obszaru najbardziej zaawansowanych technologii. Dążymy także do wykształcenia u naszych absolwentów umiejętności samodzielnego i permanentnego uczenia się oraz podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje i ich konsekwencje zarówno w aspekcie technicznym, jak również ekonomicznym i społecznym.

Utrzymanie i wzmocnienie pozycji Wydziału wymaga utrzymania mocnych powiązań z interesariuszami zewnętrznymi w celu coraz lepszego dostosowania profilu badań naukowych i zakresów kształcenia do zmieniających się dynamicznie wymagań rynku pracy i gospodarki narodowej. Należy także zintensyfikować działania z zakresu transferu technologii i inkubacji przedsiębiorczości.

Wersja PDF

Strategia Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Akademii Górniczo-Hutniczej na lata 2012-2016

Preambuła

Strategia Wydziału EAIiIB AGH wpisuje się w strategię rozwoju AGH, zaproponowaną przez Kolegium Rektorskie AGH.

Celem zasadniczym strategii Wydziału EAIiIB jest trwałe podwyższanie pozycji wśród wydziałów elektrycznych uczelni krajowych i europejskich. Planuje się to osiągnąć poprzez: ciągłe podwyższanie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz usprawnienie działalności organizacyjnej we wszystkich obszarach działań Wydziału. Powinno to zagwarantować rozwój i utrzymanie pozycji Wydziału EAIiIB jako znaczącej części AGH.

W oparciu o przyjętą misję Wydziału w niniejszej Strategii zawarto cele wynikające z aktualnych możliwości, aktualnie realizowanych i planowanych przedsięwzięć z zakresu trzech obszarów: kształcenia, badań naukowych oraz organizacji i zarządzania.

Kształcenie

Strategicznym celem Wydziału EAIiIB AGH w obszarze kształcenia jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia.

Realizację powyższego celu planuje się osiągnąć przez:

 • Pełne wprowadzenie i doskonalenie na Wydziale systemu Krajowych Ram Kwalifikacji.
 • Doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w oparciu o zarządzenie Rektora AGH nr 2/2013.
 • Utworzenie Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego zgodnie z zarządzeniem Rektora AGH nr 2/2013.
 • Stałe poszerzanie i aktualizacja oferty edukacyjnej Wydziału (np. utworzenie autorskich kierunków studiów z zakresu elektroniki).
 • Znaczną rozbudowę oferty edukacyjnej w językach obcych.
 • Znaczący rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia,
 • Uatrakcyjnienie nazewnictwa kierunków kształcenia (informatyka).
 • Rozwijanie kształcenia ustawicznego (uruchomienie nowych studiów podyplomowych).
 • Wprowadzenie systematycznej procedury eliminacji powielanych treści kształcenia na różnych przedmiotach i poziomach studiów.
 • Uruchomienie studiów III stopnia w dyscyplinie informatyka.
 • Rozwój oferty studiów III stopnia o uruchomienie studiów niestacjonarnych.
 • Ciągła modernizacja i unowocześnianie bazy dydaktycznej Wydziału.

Nauka

Celami strategicznymi Wydziału w zakresie nauki są: prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie w zakresie dyscyplin uprawianych na Wydziale, rozwój kontaktów i powiązań z przemysłem oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych ze źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Realizację powyższych celów planuje się osiągnąć przez:

 • Uzyskanie przez Wydział jak najwyższej kategorii naukowej przyznawanej przez KEJN w oparciu o ocenę parametryczną.
 • Wzmacnianie pozycji Wydziału w zakresie badań naukowych w dyscyplinach uprawianych na Wydziale.
 • Wspomaganie pracowników Wydziału w zakresie rozwoju bazy badawczej.
 • Stymulację rozwoju naukowego pracowników w zakresie przygotowywania najwyżej punktowanych publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych i wdrożeń w przemyśle.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu i dalszy rozwój mechanizmów kształcenia kadry naukowej, w szczególności poprzez utrzymanie wysokiego poziomu studiów doktoranckich.
 • Aktywizacja i wspieranie działań w zakresie zdobywania środków finansowych na działalność naukową wśród pracowników.
 • Zwiększenie znaczenia aplikowania o granty oraz ich pozyskiwania w kryteriach okresowej oceny pracowników.
 • Odzyskanie uprawnień w zakresie doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie Elektroniki oraz uzyskanie uprawnień habilitacyjnych z Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.
 • Wspieranie i promocję czasopism naukowych redagowanych na Wydziale z docelowym założeniem wprowadzenia ich na Listę Filadelfijską.
 • Rozbudowa bazy lokalowej naukowo-badawczej Wydziału w zakresie Inżynierii Biomedycznej, metrologii, mikroelektroniki i innowacyjnych systemów elektroenergetycznych (w szczególności systemów fotowoltaicznych) w ramach udziału w inwestycjach związanych z budową budynku S1, adaptacją dachu pawilonu C2 oraz budową Centrum Energetyki AGH.

Organizacja i zarządzanie

Priorytetem Wydziału w zakresie działalności organizacyjnej i zarządzania jest optymalizacja działania administracji i władz Wydziału w celu ułatwienia realizacji zadań związanych z kształceniem i nauką.

Realizację powyższego celu planuje się osiągnąć przez:

 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Wydziału przy pomocy systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem.
 • Dostosowywanie struktury organizacyjnej Wydziału do aktualnych potrzeb z uwzględnieniem polityki rozwoju Wydziału.
 • Zapewnienie stabilności kadrowej i uprawnień Wydziału poprzez realizację polityki kadrowej zapewniającej realizację postawionych przed Wydziałem zadań dydaktycznych i naukowych.
 • Doskonalenie obsługi informatycznej Wydziału, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w komunikacji i gromadzeniu informacji (utworzenie wydziałowego elektronicznego repozytorium dokumentów).
 • Racjonalizację kosztów działalności Wydziału poprzez promowanie nowych rozwiązań zapewniających oszczędność czasu zwiększenie efektywności pracy.
 • Optymalizacja wykorzystania infrastruktury lokalowej.
 • Stabilizacja sytuacji finansowej Wydziału:
  • Optymalizacja procesu kształcenia.
  • Racjonalizacja polityki kadrowej.
  • Racjonalizacja kosztów obsługi kształcenia i badań naukowych.
 • Doskonalenie kultury obsługi studentów przez pracowników poprzez badanie poziomu satysfakcji studentów (badania ankietowe).
 • Ciągłe usprawnianie pracy dziekanatu i obsługi procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kontaktach ze studentem (maile, strona internetowa, kiosk informatyczny, własne konta).
 • Aktywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych:
  • Stałe formy współpracy z pracodawcami poprzez powołanie Rady Społecznej.
  • Umowy sponsorskie.
 • Stworzenie systemu (elektronicznego i tradycyjnego) gromadzenia i analizowania zgłaszanych postulatów, skarg i innowacji.
 • Utworzenie wydziałowego zespołu ds. promocji Wydziału.


Wersja PDF

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.