Warunki wpisu na semestr letni 2019/20 studiów niestacjonarnych

Warunki wpisu na semestr letni studiów niestacjonarnych 2019/2020:

1) Zaliczenie wszystkich przedmiotów i oceny wpisane w Wirtualny Dziekanat lub USOS, a w przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu – złożenie w Dziekanacie podania o wpis z deficytem punktów skierowanego do P. Prodziekana Roberta Stali.

Termin składania podań o wpis z deficytem pkt. ECTS: 29 lutego

Podania można złożyć zbiorczo za pośrednictwem starosty roku.

Dopuszczalny deficyt punktowy umożliwiający wpis na kolejny semestr: 13 ECTS. Podania o wpis z deficytem składa się co semestr, w przypadku jeśli deficyt nadal występuje.

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze letnim 2019/2020 powinni dokonać wpłaty w terminie 15 marca na odpowiednie subkonto widoczne po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu.

2) Wpłata czesnego za sem. letni 2019/2020 na subkonto widniejące w Wirtualnym Dziekanacie lub USOS do 15 marca

Proszę dokonać wpłaty dopiero wówczas, gdy po zalogowaniu się do WD będzie widoczne subkonto przypisane do opłaty czesnego/opłaty za powtarzany przedmiot.

Tytuł przelewu powinien być identyczny z tytułem widniejącym przy danym subkoncie.

Każdy student posiada swoje indywidualne subkonto.

Wprowadzone subkonta można sprawdzić po zalogowaniu do WD. Ścieżka: Twoje dane finansowe -> Naliczenia i wpłaty.

Wobec studentów, którzy nie dopełnią powyższych formalności rozpocznie się procedura skreślenia z listy studentów.