Warunki rozliczenia semestru letniego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych

Warunkiem rozliczenia semestru letniego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych jest:

zaliczenie wszystkich przedmiotów do 15.09.2021 r. ( wpisane oceny do WD, USOS do dnia 20.09.2021 r. ), a w przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu – złożenie podania o wpis na kolejny semestr z deficytem pkt. ECTS.

Termin składania podań: 25 września

Podania o wpis z deficytem pkt. można przesłać skanem z adresu mailowego w domenie AGH na adres jasuba@agh.edu.pl lub zostawić w skrzynce na dokumenty przed Dziekanatem. Podania należy adresować do Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek Elektrotechnika, którym jest dr hab. inż. Marcin Baszyński

Dopuszczalny deficyt punktowy umożliwiający wpis na kolejny semestr wynosi 13 ECTS. Podania o wpis z deficytem pkt. składa się co semestr, w przypadku jeśli deficyt nadal występuje.

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze zimowym 2021/2022 powinni dokonać wpłaty za powtarzanie przedmiotu wyłącznie na odpowiednie subkonto, widoczne po zalogowaniu do systemu dziekanatowego, do 15 października. Subkonta będą dodawane po rozpatrzeniu podania o wpis z deficytem pkt i dopiero wówczas należy dokonać opłaty.

Informacja o opłacie czesnego:

Termin płatności czesnego za semestr zimowy 2021/2022 na subkonto widniejące w systemie dziekanatowym: 30 września ( zgodnie z Regulaminu studiów w AGH niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów ).

Proszę dokonać wpłaty dopiero wówczas, gdy po zalogowaniu się systemu dziekanatowego będzie widoczne subkonto przypisane do opłaty czesnego/opłaty za powtarzany przedmiot.

Wobec studentów, którzy nie dopełnią powyższych formalności rozpocznie się procedura skreślenia z listy studentów.