PROGRAMY STYPENDIALNE

Erasmus+ na rok akademicki 2020/21

Studenci chętni do wyjazdów w roku akademickim 2020/21 na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 30 kwietnia 2020.

Studenci kandydujący powinni: 

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego aplikację o stypendium ERASMUS+ należy złożyć poprzez na wypełnienie ankiety elektronicznej oraz przesłać poniższe dokumenty:

  • wypełnioną w pełni i czytelnie ankietę rekrutacyjna 
  • potwierdzenie możliwości aplikowania o wyjazd przez Koordynatora Umowy (skan podpisanej ankiety lub kopia maila z potwierdzeniem),
  • certyfikat językowy potwierdzający znajomość wymaganego języka obcego na uczelni partnerskiej na poziomie co najmniej B2. 

Oryginały w/w dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną do 10 maja 2020 r. na adres:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

z dopiskiem Erasmus+ 2020/21

Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć, należy uzgodnić z Dziekanem ds. Kształcenia dla danego kierunku studiów, który akceptuje program pod względem merytoryczny.

Ogólne warunki udziału w programie dot. wyjazdu można znaleźć na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/

Kwalifikacja kandydatów na Wydziale (na podstawie średniej ocen) nastąpi do 20.05.2020 r.

W przypadku starania się o wyjazd w ramach umowy z innego Wydziału student aplikuje również na Wydziale EAIiIB. Po akceptacji (podpisaniu ankiety) przez Koordynatora Wydziałowego (prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych) student składa aplikację na wskazanym Wydziale i jest tam wprowadzany na listę rezerwową (pierwszeństwo mają studenci tamtego Wydziału).

Osobą odpowiedzialną za wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ jest Pani Anna Mc Knight (E: mcknight@agh.edu.pl, T:12 617 51 00, budynek C-1, pok.109).

Zapraszamy do skorzystania z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego dającej możliwość ubiegania się w roku akademickim 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego.