NABÓR W PROGRAMIE ERASMUS+ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Studenci chętni do wyjazdów na semestr letni w roku akademickim 2021/22 na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 27 października 2021.

Studenci kandydujący powinni:

•    dokładnie przeczytać wszelkie informacje zamieszczone na stronach DWZ: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/ , w szczególności http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/
•    zapoznać się nowym regulaminem: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/KA131/REGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_PROGRAMU_ERASMUS.pdf
•    wybrać uczelnię z odpowiednim programem studiów – sugerowanie jest wybranie uczelni, która jest koordynowana na Wydziale EAIiIB – wykaz umów: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/ – większość umów jest aktualna również w semestrze letnim 2021/2020. UWAGA należy wybrać uczelnię i wydział, w ofercie której znajdują się przedmioty umożliwiające realizację takich samych lub podobnych efektów uczenia jak podczas semestru w AGH.
•    wypełnić w sposób kompletny i rzetelny Ankietę (http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/KA131/Dokumenty_Student/Ankieta_rekrutacyjna_Nowy_Erasmus_studia.docx)
•    UWAGA w przypadku kilku aplikacji proszę wypełnić osobne ankiety i określić priorytety.
•    dostarczyć wymagane dokumenty do Koordynatora UMOWY w ustalonym terminie.

Aplikację o stypendium ERASMUS+ na Wydziale EAIiIB należy złożyć poprzez wypełnienie ankiety https://forms.gle/5z4HgDjUFuJT2hFj6 oraz wrzucić do skrzynki przed Dziekanatem w budynku B-1 (w kopercie z napisem ERASMUS+ lato 2022) następujące dokumenty:

•    wypełnioną w pełni i czytelnie ankietę rekrutacyjna
•    potwierdzenie możliwości aplikowania o wyjazd przez Koordynatora Umowy (podpis na ankiecie)
•    certyfikat językowy potwierdzający znajomość wymaganego języka obcego na uczelni partnerskiej na poziomie co najmniej B2.

Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć, należy uzgodnić z Dziekanem ds. Kształcenia dla danego kierunku studiów, który akceptuje program pod względem merytoryczny.
Ogólne warunki udziału w programie dot. wyjazdu można znaleźć na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/
Kwalifikacja kandydatów na Wydziale (na podstawie średniej ocen) nastąpi do 05.11.2021r.
W przypadku starania się o wyjazd w ramach umowy z innego Wydziału student aplikuje również na Wydziale EAIiIB. Po akceptacji (podpisaniu ankiety) przez Koordynatora Wydziałowego (dr hab. inż. Edyta Kucharska) student składa aplikację na wskazanym Wydziale i jest tam wprowadzany na listę rezerwową (pierwszeństwo mają studenci tamtego Wydziału).
Osobą odpowiedzialną za wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ jest Pani Anna Mc Knight (E: mcknight@agh.edu.pl, T:12 617 51 00, budynek C-1, pok.109).