Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Opiekunowie praktyk studenckich
Automatyka i Robotyka
dr inż. Mieczysław Zaczyk
C-3, pok. 4 (parter)
+48 12 617 34 87
Elektrotechnika
dr inż. Wojciech Bąchorek
B-1, p. 112b (I piętro)
+48 12 617 25 99

Informacje o praktykach
Informatyka
dr inż. Mirosław Gajer
C-2, p. 225 (II piętro)
+48 12 617 34 09
Inżynieria Biomedyczna
mgr inż Sebastian Pracuch
C-3, p. 206 (I piętro)
+48 12 617 46 56
Mikroelektronika w Technice i Medycynie
dr hab. inż. Robert Szczygieł
B-1, p. 203 (II piętro)
+48 12 617 32 99

Procedura organizacji praktyk studenckich:Etap organizacji praktyk Informacje praktyczne Uwagi

Uzyskanie zgody w danym zakładzie na odbycie praktyk w okresie wakacyjnym

Przygotowanie porozumienia z zakładem Porozumienie sporządza Opiekun praktyk na podstawie informacji dostarczonych przez studenta. Porozumienia z zakładami pracy zostają zawarte przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Do końca zajęć semestru letniego.

Dokładny termin ustala Opiekun praktyki.

Przygotowanie porozumienia o odbywanie praktyk

Student przekazuje uczelnianemu opiekunowi praktyk pisemną zgodę na odbycie praktyki, a także dane umożliwiające sporządzenie porozumienia oraz kontakt ze studentem.
Student podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • e-mail, numer telefonu,
 • numer ubezpieczenia NW,
 • nazwę i adres Zakładu pracy oraz miejsca praktyki,
 • imię i nazwisko Dyrektora Zakładu pracy lub osoby upoważnionej do podpisania porozumienia (wraz z zajmowanym stanowiskiem,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zakładu pracy do opieki nad praktykantem,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki.

Uwaga:
Studenci spoza Krakowa, którzy odbywają praktykę w Krakowie, mogą zgłosić również potrzebę zakwaterowania w akademiku na czas praktyk.

Student przekazując ww. informacje wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji praktyk studenckich (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Odbywanie praktyk

Praktyki wakacyjne należy odbyć w terminie wakacji letnich od 7 lipca do 16 września 2018.

Wymagania merytoryczne dot. praktyk określa ramowy program praktyk podany w systemie Syllabus.

Jeśli okres realizacji praktyki wykracza poza ww. okres, konieczna jest wcześniejsza zgoda Dziekana na odbywanie praktyki w innym terminie!
Student przedstawia Dziekanowi zaświadczenie o braku kolizji w realizacji praktyki z innymi obowiązkami wynikającymi z programu studiów.
Student przedstawia Opiekunowi praktyk zgodę Dziekana (przed sporządzeniem porozumienia).

Zaliczanie praktyk

Zaliczanie praktyk odbywa się w terminie sesji wrześniowej od 1 września do 16 września 2018.

W celu otrzymania zaliczenia praktyk należy zgłosić się osobiście z następującymi dokumentami:
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawione przez firmę, z którą zostało zawarte porozumienie,
 • szczegółowe sprawozdanie z przebiegu praktyk (potwierdzone przez zakład pracy),
 • 1 podpisane przez obie strony porozumienie pomiędzy zakładem pracy i AGH.
Dokładny termin ustala Opiekun praktyki.

Przydatne linki:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.