Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Kierunek kształcenia: Informatyka

Typ: studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Kierunek Informatyka oferuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bardzo szerokiego obszaru zastosowań współczesnej informatyki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: od przetwarzania sygnałów w medycynie, poprzez cyfrowe systemy sterowania w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji różnych szczebli aż zastosowania domowe.


Oferta pracy dla absolwentów Informatyki jest bardzo szeroka i obejmuje możliwość podjęcia pracy w:

  • firmach projektujących i wdrażających systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji),
  • firmach konstruujących cyfrowe systemy automatyki zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej, 
  • placówkach służby zdrowia korzystających z aparatury cyfrowej,
  • ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych,
  • wiodących uczelniach technicznych w kraju i za granicą,
  • w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania,
  • firmach produkujących sprzęt informatyczny, medyczny i pomiarowy.


Studia II stopnia odbywają się w ramach specjalności:

Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych Specjalność kształci absolwentów wszechstronnie przygotowanych w zakresie projektowania i użytkowania nowoczesnych interaktywnych systemów informatycznych stosowanych w medycynie i telemedycynie, a także szeroko rozumianych systemach multimedialnych: dla potrzeb tworzenia i prezentacji w Internecie rozmaitych publikacji, dla celów nowoczesnej reklamy, cyfrowych mediów i komputerowo wspomaganego nauczania permanentnego. Studenci zdobywają teoretyczne i praktyczne kwalifikacje w zakresie multimedialnych interfejsów komputerowych, a także umiejętności w zakresie przetwarzania, kompresji, analizy i automatycznej klasyfikacji (rozpoznawania) różnych sygnałów cyfrowych, w tym głównie analizy i syntezy mowy oraz innych sygnałów akustycznych, a także wszechstronnego przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Ważnym składnikiem wykształcenia na prezentowanej specjalności jest wykorzystanie informatyki w medycynie i biocybernetyce, znajomość aparatury medycznej, systemów diagnostycznych, implementacji programowo - sprzętowych specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemów archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych.

Inżynieria oprogramowania i systemów Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako: analityk, architekt oprogramowania, programista, projektant lub tester i specjalista od spraw jakości systemów informatycznych. Nacisk w procesie dydaktycznym położony jest na praktyczne aspekty wykorzystania najnowocześniejszych technik wytwarzania oprogramowania na różnych poziomach abstrakcji: począwszy od nowoczesnych architektur oprogramowania (SOA, przetwarzanie w chmurze), poprzez programowanie systemów mobilnych (Android, iOS oraz inne platformy), aktualne technologie webowe, systemy baz danych (hurtownie danych, drążenie danych, bazy nierelacyjne tzw. NoSQL) a także zarządzanie projektami informatycznymi (metodyki klasyczne oraz zwinne), kończąc na kwestiach zapewniania jakości oprogramowania oraz procesach certyfikacyjnych. Innowacyjność nowoutworzonego programu studiów polega na uwzględnieniu przedmiotów mających bezpośrednie przełożenie na aktualne i praktyczne aspekty pracy w branży IT. Dzięki takiemu podejściu absolwenci tej specjalności należą do najbardziej cenionych specjalistów na rynku pracy co zapewnia im uprzywilejowaną pozycję podczas poszukiwania zatrudnienia. Istotnym czynnikiem wyróżniającym tę specjalność jest możliwość podjęcia współpracy z przemysłem IT w wiodących polskich firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania i praktyczna weryfikacja umiejętności zdobytych w trakcie studiów. W ramach specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w programach typu Erasmus umożliwiających międzynarodową wymianę studentów, pracach naukowych prowadzonych przez uczelnię (projekty badawcze, seminaria naukowe, koła naukowe) oraz projektach komercyjnych realizowanych we współpracy z przemysłem. Program specjalności łączy w sposób wyważony umiejętności praktyczne, które są istotne na początku kariery zawodowej, jak i wiedzę, która jest niezbędna w dalszym rozwoju absolwenta, stanowiąc w ten sposób jedną z najbardziej innowacyjnych ofert edukacyjnych w skali kraju. Absolwenci posiadają szerokie perspektywy rozwoju zawodowego mając możliwość podjęcia pracy w najlepszych firmach IT lub pokrewnych: w firmach globalnych ulokowanych w Małopolsce lub w dowolnym miejscu na świecie, względnie rozpoczęcia pracy na własny rachunek, także w ramach tzw. start-upów. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery naukowej znajdą na specjalności wsparcie merytoryczne i organizacyjne m. in. w formie stażów studenckich, a także zostaną przygotowane do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Systemy informatyczne w produkcji i administracji Absolwent tej specjalności będzie posiadał, na bazie gruntownego przygotowania informatycznego, umiejętności teoretyczne, praktyczne i metodologiczne w zakresie tworzenia, wdrażania i eksploatacji (obsługi i wykorzystywania) systemów informatycznych przeznaczonych dla: przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych jedno i wielooddziałowych; sektora szeroko rozumianej administracji i instytucji użyteczności publicznej (urzędy państwowe i samorządowe, banki, giełda, sądownictwo itp.). Szczególny nacisk w kształceniu jest położony na praktyczne zaznajomienie absolwenta z systemami informatycznymi kompleksowego zarządzania w średnich i dużych przedsiębiorstwach, tzw. systemami klasy MRPII i ERPII obsługującymi zarówno działalność produkcyjną, jak też pozostałe działy przedsiębiorstwa (finansowe, kadrowe, remontowe, logistyczne i inne). Ponadto, studenci zaznajomieni zostaną z systemami informatycznymi zarządzania produkcją niższych poziomów, takimi jak systemy klasy MES, a także systemami takimi jak Business Intelligence czy CRM. ). Dostarczona zostanie zarówno wiedza dziedzinowa (metody i algorytmy zarządzania), pozwalająca dogłębnie poznać funkcjonalności realizowane przez te systemy, jak też wiedza dotycząca ich struktury i warstwy informatyczno technicznej. Przekazana też zostanie wiedza dotycząca integracji systemów, a w szczególności integracji przemysłowych systemów informatycznych. Student zostanie też zaznajomiony z nowoczesnymi technologiami informatycznymi pozwalającymi na współpracę za pomocą Internetu przedsiębiorstwa z jego otoczeniem (systemy mobilne, internetowe, EDI itp). Absolwent będzie też posiadał wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i zarządzania korporacyjnymi sieciami komputerowymi. Absolwent będzie rozumieć metody zarządzania informacją i raportowania biznesowego. Będzie też znać techniki i procedury utrzymania systemów, w tym systemów krytycznych przedsiębiorstwa. Wiedza ta i zdobyte umiejętności umożliwią zarówno administrowanie systemami informatycznymi oraz ich obsługę i pielęgnację w przedsiębiorstwach, jak też pracę w firmach informatycznych projektujących i rozwijających złożone systemy, a także wdrażających je w przedsiębiorstwach, urzędach i innych instytucjach użyteczności publicznej. Wiedza ta przygotowuje też do kierowania projektami wdrożeń lub działami informatycznymi w przedsiębiorstwach.

Grafika komputerowa Specjalność ta jest kwintesencją określenia Informatyka Stosowana. Specjalność ta jest realizowana w specjalistycznym Laboratorium Grafiki Komputerowej. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się: grafiką publikacyjną 2D, animowaną grafiką 3D, grafiką dla potrzeb Internetu, grami komputerowymi, teorią programowania w grafice komputerowej. Oprócz wiedzy praktycznej jak robi się w/w typy grafiki, absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie architektur komputerowych, matematyki w grafice, a także wyrafinowanego oprogramowania stosowanego w grafice. Ukoronowaniem jest praca dyplomowa magisterska z grafiki komputerowej, która w zamiarze ma pozwolić absolwentowi na pójście do firmy, pokazanie pracy i stwierdzenie z dumą "proszę popatrzeć co potrafię zrobić na polu grafiki komputerowej". Jak nam się wydaje, absolwent tej specjalności poradzi sobie w każdym środowisku w którym grafika komputerowa jest stosowana lub "robiona". Jako absolwent AGH, będzie nawet lepszy niż zwykły grafik, bowiem będzie zdolny do programowania np. efektów specjalnych i "zrozumienia istoty rzeczy" obiektu graficznego np. jak biegnie koń.

Systemy inteligentne Najnowsza specjalność na Informatyce Stosowanej, wprowadzająca innowacyjne podejście zarówno do treści, jak i formy prowadzenia zajęć. Celem tej specjalności jest wykształcenie ambitnych i świadomych absolwentów o szerokich horyzontach, pogłębionej wiedzy i umiejętnościach w zakresie tworzenia, projektowania i rozwijania systemów inteligentnych oraz szerszym kontekście właściwym dla studiów magisterskich. Oprócz przedmiotów ściśle informatycznych specjalność oferuje seminaria interdyscyplinarne, spotkania z przedstawicielami biznesu, wymiany międzynarodowe oraz możliwość uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych - a wszystko w atmosferze indywidualnego podejścia do studenta i jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności będą znali metody, języki i narzędzia sztucznej inteligencji oraz zastosowania technologii systemów inteligentnych w wielu obszarach, m.in.: aplikacjach sieciowych i mobilnych, robotyce, medycynie i grach komputerowych. Specjalność podzielona jest na trzy etapy: w pierwszym studenci otrzymują bogaty i ugruntowany zasób wiedzy z podstawowych obszarów Sztucznej Inteligencji, takich jak reprezentacja i przetwarzanie wiedzy, uczenie maszynowe i odkrywanie wiedzy, czy inteligencja obliczeniowa. W dalszych etapach kursy prowadzone na specjalności obejmują konkretne metody (Semantic Web, Business Intelligence itp.) oraz obszary zastosowań. Jednym z założeń specjalności jest ścisły kontakt z przedstawicielami światowej nauki oraz biznesu. W ramach seminariów badawczo-rozwojowych (R&D Seminars) studenci będą mieli kontakt z przedstawicielami wiodących firm informatycznych oraz zaproszonymi wykładowcami z zagranicy, tak aby na bieżąco poznawać nowoczesne technologie i zapotrzebowania rynku pracy. Ponadto w ramach specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w programach typu Erasmus oraz pracach badawczych prowadzonych przez uczelnię (wykonywanie zadań w grantach, staże asystenckie na uczelni). Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie we wszystkich branżach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności w zakresie systemów inteligentnych. Część zajęć i metod ich prowadzenia inspirowane są praktykami stosowanymi na najlepszych uniwersytetach świata, z którymi aktywnie współpracują opiekunowie specjalności.Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w: instytutach technologicznych, biurach zajmujących się projektowaniem kompleksowej automatyki przemysłowej, firmach o profilu aparaturowym, firmach projektujących systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji), instytucjach medycznych korzystających z bogactwa aparatury cyfrowej.

Systems Modelling and Data Analysis Absolwenci tej specjalności będą posiadali szeroką wiedzę w zakresie metod modelowania i weryfikacji systemów informatycznych oraz analizy danych. W szczególności charakteryzować ich będzie pogłębiona wiedza szczegółowa z zakresu statystyki matematycznej, metod modelowania i analizy danych, którą można wykorzystać do  modelowania i analizy rozmaitych zjawisk i procesów. Absolwentów cechuje umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązania problemów, dla których wybór najlepszego podejścia nie jest oczywisty i wymaga zestawienia i porównania rezultatów alternatywnych rozwiązań. Absolwenci specjalności Systems Modelling and Data Analysis mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się rozwijaniem, wdrażaniem lub pielęgnacją systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie systemy są wykorzystywane. W szczególności absolwenci specjalności będą dobrze przygotowani do rozwijania systemów informatycznych wymagających wykorzystania modeli matematycznych, metod sztucznej inteligencji (Business Intelligence), czy też związanych z analizą dużych wolumenów danych (Big Data). Ukończenie specjalności Systems Modelling and Data Analysis daje również dobre przygotowanie do podjęcia studiów III-go stopnia (doktoranckich) i dalszego rozwoju kariery na uczelni oraz innych placówkach naukowo-badawczych.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.