Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Kierunek kształcenia: Elektrotechnika

Typ: studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Elektrotechnika to dział nauki obejmujący teorię i praktyczne wykorzystanie zjawisk  fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe wielkości fizycznych, przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych. Oprócz szerokiego spektrum zagadnień z tego zakresu student kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH może też poznać najnowsze osiągnięcia z takich obszarów, jak:

  • projektowanie i diagnostyka systemów energetycznych,
  • efektywne (energooszczędne) wykorzystanie energii elektrycznej,
  • odnawialne źródła energii,
  • projektowanie systemów tzw. inteligentnych budynków,
  • nowoczesne napędy elektryczne,
  • technika mikroprocesorowa,
  • telepomiary oraz bezprzewodowe sieci pomiarowe,
  • pomiary biomedyczne i metody wspomagania diagnostyki medycznej,
  • pomiary parametrów ruchu drogowego,
  • projektowanie i badania układów scalonych wysokiej skali integracji.


Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów w formie stacjonarnej oraz dziewięć semestrów w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, a w końcowych semestrach obieralne bloki przedmiotów profilujących z zakresu elektroenergetyki, użytkowania energii elektrycznej oraz układów sterowania i systemów pomiarowych.

Studia drugiego stopnia prowadzone są w ramach specjalności. Trwają trzy semestry w formie stacjonarnej oraz cztery semestry w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania, analizy i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych w obszarze elektrotechniki narzędzi informatycznych i elektronicznych.

Student studiów stacjonarnych II stopnia ma do wyboru 6 specjalności:

Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków
Absolwenci tej specjalności będą dysponować wiedzą z zakresu mikrokomputerowych systemów automatyki stosowanych w przemyśle oraz wykorzystywanych w automatyce budynków, ze szczególnym uwzględnieniem systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. W zakresie automatyki budynków uzyskają wiadomości na temat systemów: wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, monitoringu mediów, wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, bazujących na różnych technologiach (LonWorks, EIB-KNX). Absolwenci będą posiadali umiejętności projektowania, konstrukcji oraz uruchamiania systemów automatyki, a także umiejętności programowania w językach C i C++, programowania sterowników w językach zgodnych z normą EN 61131–3 oraz umiejętność programowania systemów SCADA.

Elektroenergetyka
Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji przedsięwzięć projektowych, technologicznych, modernizacyjnych oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń, pracujących w złożonych strukturach systemów elektroenergetycznych. Uzyskują wiedzę z dziedziny wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, sieci i systemów elektroenergetycznych, badań i pomiarów, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, modelowania i symulacji komputerowych zjawisk dynamicznych w układach elektroenergetycznych, a także problemów ekologicznych, wynikających z oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko.

Energoelektronika i napęd elektryczny
Absolwenci tej specjalności dysponują wiedzą z dziedziny energoelektroniki i napędu elektrycznego, a zwłaszcza układów energoelektronicznych o zaawansowanych metodach sterowania, stosowanych zarówno w urządzeniach przemysłowych, jak i powszechnego użytku. W zakresie napędów elektrycznych, oprócz podstawowych rozwiązań w trakcji elektrycznej, hutnictwie, górnictwie i innych gałęziach przemysłu, zapoznają się z najnowszymi konstrukcjami silników do powszechnych zastosowań oraz metodami ich sterowania. Potrafią posługiwać się pakietami projektowania komputerowego CAD, pakietami symulacyjnymi SPICE, a także programować sterowniki przemysłowe i komputery jednoukładowe.

Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych
Absolwenci specjalności Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych  zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu technologii elektrycznej,  elektroniki i informatyki – dziedzin, dzięki którym następuje gwałtowny rozwój motoryzacji, w tym pojazdów elektrycznych. Uzupełnieniem będzie wiedza z zakresu napędów, dynamiki pojazdów czy aktywnych systemów bezpieczeństwa. W szczególności absolwenci zdobędą pogłębioną wiedzę z zakresu sensoryki samochodowej, systemów sterowania, technologii komunikacyjnych, źródeł i magazynów energii oraz metod zarządzania energią we współczesnych pojazdach samochodowych.  IEPS to specjalność, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów w branży "automotive", a absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w licznych, działających w Polsce centrach rozwojowych firm zajmujących się budową podzespołów lub całych pojazdów.

Pomiary technologiczne i biomedyczne
Absolwenci specjalności uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie metrologii ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów  parametrów obiektów biologicznych oraz procesów technologicznych. Zdobyta wiedza obejmie znajomość metod i narzędzi pomiarowych, algorytmów przetwarzania (kompresji, reprezentacji, estymacji) danych pomiarowych, metod obrazowania miedzy innymi  obiektów biologicznych oraz automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych systemów pomiarowych stosowanych w diagnostyce medycznej, metod i narzędzi stosowanych w telepomiarach. Absolwenci nabywają umiejętności projektowania zminiaturyzowanych i wielokanałowych elektronicznych (analogowych i cyfrowych) elementów systemów pomiarowych. Będą przygotowani do podjęcia pracy u bardzo różnorodnych pracodawców: w zakładach przemysłowych, w zakładach produkujących unikalną aparaturę pomiarową, w laboratoriach badawczych zarówno o charakterze technicznym, jak też biologicznym bądź biomedycznym oraz w szpitalach i klinikach w charakterze pracowników obsługi technicznej.

Platforma technologiczna Smart Grids (specjalność w języku angielskim)
W ramach tej specjalności student nabywa wiedzę związaną z platformą technologiczną Smart Grids i jej aplikacjami w obszarze tzw. „Inteligentnych systemów energetycznych”, rozumianych jako systemy zdolne do integracji i sterowania pracą rozproszonych źródeł i zasobników energii. Absolwent posiada umiejętność optymalizacji istniejących systemów energetycznych z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej energoelektroniki, nowoczesnych narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i niezawodność dostawy energii do odbiorców oraz jej wysoką jakość. Umiejętności te pozwolą na efektywne jej przetwarzanie i użytkowanie, a także poprawę warunków życia w sytuacji istniejącej konkurencji na rynku energii.

Student studiów niestacjonarnych II stopnia ma do wyboru 3 specjalności:

Elektroenergetyka
Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji przedsięwzięć projektowych, technologicznych, modernizacyjnych oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń, pracujących w złożonych strukturach systemów elektroenergetycznych. Uzyskują wiedzę z dziedziny wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, sieci i systemów elektroenergetycznych, badań i pomiarów, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, modelowania i symulacji komputerowych zjawisk dynamicznych w układach elektroenergetycznych, a także problemów ekologicznych, wynikających z oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko.

Automatyka i Metrologia
Studia o tej specjalności zapewniają przygotowanie w zakresie projektowania i stosowania układów sterowania i systemów pomiarowych. Przygotowanie w zakresie automatyki obejmuje teorię i praktykę sterowania dyskretnego oraz mikrokomputerowych układów sterowania. Przygotowanie w zakresie metrologii ukierunkowane jest przede wszystkim na pomiary realizowane w automatyzacji procesów technologicznych. Przekazywana wiedza umożliwia poznanie metod i narzędzi pomiarowych oraz algorytmów przetwarzania danych pomiarowych i algorytmów sterowania. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, w zakładach projektujących i produkujących unikalną aparaturę cyfrową, a także w laboratoriach naukowych.

Inżynieria komputerowa w przemyśle
Absolwenci tej specjalności posiadają  zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. W zakresie systemów pomiarowych zdobyta wiedza obejmuje projektowanie mikrosystemów pomiarowych, stosowanie w nich procesorów sygnałowych i algorytmów analizy danych. Natomiast w zakresie systemów sterowania – projektowanie programowalnych systemów sterowania i stosowanie w nich wyrafinowanych narzędzi informatycznych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych, jaki i laboratoriach projektujących cyfrową aparaturę pomiarową i sterowania. Posiadają umiejętności stosowania w praktyce właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.