Informacje o stypendium-semestr letni 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia w AGH od semestru letniego roku akademickiego 2019/20 i ubiegających się o stypendium socjalne, ustala się następujący sposób postępowania:

  1. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AGH i kontynuują studia na tym samym Wydziale oraz pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski w formie papierowej bez konieczności dołączania dokumentów potwierdzających dochody, chyba że sytuacja materialna rodziny uległa zmianie.
  2. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AGH i kontynuują studia na innym Wydziale AGH, składają wnioski w formie papierowej z kopią kompletu dokumentów złożonych w semestrze zimowym na poprzednim Wydziale. W takich przypadkach, pracowników dziekanatów prosimy o współpracę w zakresie przekazywania kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
  3. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni lub nie pobierali stypendium socjalnego na 7. semestrze studiów I stopnia w AGH wypełniają wnioski o stypendium socjalne w USOSweb i składają je w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski należy składać w dziekanatach Wydziałów AGH w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Przypominamy, że pozostali studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzór wniosku o stypendium socjalne i oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/


Zaświadczenie o bezrobociu-semestr letni roku akademickiego 2019/2020

„Jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie, dokumenty potwierdzające dochody rodziny są obowiązujące na kolejny semestr roku akademickiego bez konieczności składania nowego wniosku, za wyjątkiem zaświadczenia o bezrobociu. Zaświadczenie o bezrobociu traci ważność z upływem semestru, w którym zostało złożone. Student jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o bezrobociu członka rodziny w terminie do dnia rozpoczęcia semestru letniego, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania”