Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Krzysztofa Sarapaty
MODEL BIOCYBERNETYCZNY W ANALIZIE SEKWENCJI GENOMU CZŁOWIEKA
Termin: 12 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTORZY: Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo- Hutnicza
Prof. dr hab. Marek Sanak - Uniwersytet Jagielloński
RECENZENCI: Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jacek Leluk, prof. n. - Uniwersytet Zielonogórski
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Model biocybernetyczny w analizie sekwencji genomu człowieka

mgr inż. Krzysztof Sarapata

Promotorzy:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo- Hutnicza
Prof. dr hab. Marek Sanak - Uniwersytet Jagielloński

Dyscyplina: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna


Cybernetyka stawiając regulację na pierwszym miejscu operuje założonym celem. Wybierając dany cel należy szczegółowo rozważyć jego aksjologiczne znaczenie.

Eksperymenty badające proces interferencji RNA a priori zakładają nadrzędny sposób tej regulacji. Mechanika tego procesu polega na łączeniu się w pary cząsteczki miRNA i odpowiedniego komplementarnego odcinka transkryptu. To łączenie się, czyli hybrydyzacja, doprowadza do degradacji transkryptu lub hamowania jego translacji do białka, realizując w ten sposób ujemne sprzężenie zwrotne korygujące ekspresją genów na poziomie odpowiednich transkryptów w cytoplazmie.

Założona idea tego procesu zakłada nieprecyzyjność działania czynników transkrypcyjnych w kwestii bilansowania podaży i popytu na transkrypty. Czynniki transkrypcyjne stanowią podstawowy element regulacji procesu transkrypcji. Mechanizm interferencji RNA nie rozstrzyga, czy owa nadprodukcja transkryptów podyktowana została czynnikiem patogennym, czy jest niedoskonałością samą w sobie wcześniejszych etapów regulacji genów. Niejasność mechanizmu interferencji RNA związana jest także z niską komplementarnością hybrydyzujących cząsteczek.

Narzędzia bioinformatyczne służące do predykcji targetów usprawniają procedury weryfikacji i walidacji eksperymentalnej wytypowanych targetów. Rozpoznanie rzeczywistych targetów in situ stanowi podstawę poznania i pełnego zrozumienia mechanizmu RNAi.

W niniejszej pracy przeprowadzono interpretację mechanizmu postranskrypcyjnej regulacji genów w ujęciu biocybernetycznym. Zaproponowano rozwinięcie modelu TargetScore do modelu biTargetScore służącego predykcji par interakcji miRNA/transkrypt. W pracy zrealizowano jego implementacje, a następnie przeprowadzono walidację.

Zaproponowany w pracy model biTargetScore integruje większy zasób informacji w porównaniu do modelu TargetScore. Uwzględnienie bezpośrednich i pośrednich czynników pozwala lepiej rozpoznać rzeczywiste cele miRNA. Integracja różnych zasobów w modelu obejmuje: informację kontekstową sekwencji miejsca wiązania, zmienność poziomu ekspresji miRNA oraz mRNA, konserwatywność filogenetyczną regionów sekwencji miejsca wiązania. Każdy z tych zasobów zostaje aproksymowany modelemVariationalBayesian-GaussianMixture Model (VB-GMM).

Model biTargetScore został porównany z innymi narzędziami bioinformatycznymi do predykcji, wykazując nad nimi przewagę, wyrażającą się przez poprawę jakości rozpoznania targetów. Do weryfikacji poprawności budowanego modelu wykorzystano informacje o ekspresji cząsteczek miRNAs z eksperymentu Astma zrealizowanego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej CMUJ oraz skorzystano z bazy publicznie dostępnych zweryfikowanych eksperymentalnie targetów.

W pracy zwrócono uwagę na istotność założeń modelu jakościowego, opisującego mechanizm RNAi oraz na sposób przeprowadzenia wnioskowania z uzyskanych wyników predykcji. Podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn i wskazania trudności przetwarzania danych stochastycznych, pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych. Wieloetapowość ich statystycznego przetwarzania wymaga staranności i świadomości wprowadzanych przez każdy etap uproszczeń czy uogólnień. W pracy wskazano dalszy kierunek badań rozwijający integracje technicznych rozwiązań z mechanizmem RNAi na przykładzie odkrytego przez Sergeya Petoukhova sposobu degeneracji kodu genetycznego.


Pełna wersja rozprawy doktorskiej

Rozprawa udostępniona publicznie Rozprawa doktorskaRecenzje

  1. prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, UJ Recenzja nr 1
  2. dr hab. Jacek Leluk, prof. nadzw. UZ Recenzja nr 2


Ważniejsze publikacje autora rozprawy

  1. Waller T., Gubała T., Sarapata K., Piwowar M. and Jurkowski W., DNA microarray integromics analysis platform, BioData Mining 2015
  2. Sarapata K., Sanak M., Usarz M., Władyka Sz., Extend BioSQL model to represent contig assembly. Bio-Algorithms and Med-Systems. nr 12 – Suplement, t. 6, 2010, s.179-180
  3. Sarapata K., Informacja biologiczna zawarta w sekwencji i strukturze genomu, w: red. Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red.), Podstawy inżynierii biomedycznej, Tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, s. 475-490.
  4. Sarapata K., Stanuch H., Typowanie regionów genomowych z użyciem markerów genetycznych. EPISTEME 9/2009 s.19-37 ISSN 1895-4421
  5. Sarapata K., Sanak M., Bioinformatic environment for analyzing large scale genome sequence, Bio-Algorithms and Med-System, vol.4 no.8, 2008, ISSN 1895-9091, s.25-31
  6. Sarapata K., Natywny genom, Episteme, nr 4, 2007, s.57-76 PL ISSN 1895-4421
  7. Sarapata K., Lasoń W., Pyrczak W., Walecki P., Kliniczne bazy danych w metodologii EBM. Episteme, nr. 3, 2006 PL ISSN 1895-4421
  8. Sarapata K., Woźniak J., Walecki P., Kieczeń W., Lauterbach R, Telemedical database – Neonatology. Bio-Algorithms and Med-System, vol.2 no.4, 2006, pp.57-64 ISSN 1895-909