Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Macieja Garbacza
PLANOWANIE TRAJEKTORII DLA WYBRANEJ KLASY ROBOTÓW MOBILNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ICH STEROWALNOŚCI
Termin: 27 czerwca 2016 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: dr hab. inż. Marian Wysocki prof. nadzw. PRz – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski – Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Planowanie trajektorii dla wybranej klasy robotów mobilnych z punktu widzenia ich sterowalności


mgr inż. Maciej Garbacz

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz prof. nadzw. AGH
Dyscyplina: Automatyka i Robotyka


Streszczenie

W pracy podjęto zagadnienie sterowalności robota mobilnego typu pojazd Braitenberga podczas realizacji zadania typu planowanie trajektorii w nieznanej przestrzeni roboczej z przeszkodami. W pierwszej części znalazło się wprowadzenie. Przedstawiono tło historyczne dotyczące poruszanego zagadnienia, podano klasyfikację robotów mobilnych. Następnie przedstawiono znane w literaturze algorytmy planowania trajektorii robotów mobilnych. W dalszej części omówiono konstrukcję wykorzystanego w części eksperymentalnej robota Khepera III oraz zaprezentowano zbudowany przez współudziale autora pracy system sterowania robotem. W kolejnym rozdziale opisano charakterystyki znajdujących się na wyposażeniu robota czujników zbliżeniowych wykorzystywanych podczas realizacji zadania oraz zaproponowano odpowiednie modele przedziałowe ich charakterystyk. robota. Następnie przedstawiono zaproponowaną przez autora analizę modelu kinematyki robota. Dokonano analizy stabilności z użyciem metod Lapunova, zaprezentowano model zlinearyzowany oraz dokonano analizy sterowalności robota z uwzględnieniem konieczności omijania przeszkód znajdujących się w nieznanej przestrzeni roboczej. Następnie zaproponowano własne wskaźniki jakości służące do oceny uzyskanych w trakcie eksperymentów trajektorii. Krótko przedstawiono również model dynamiki robota z uwagi na fakt, że model kinematyki okazał się niewystarczający do wyjaśnienia niektórych zachowań robota podczas poruszania się w przestrzeni roboczej. Kolejny rozdział stanowi opis przeprowadzonych eksperymentów. Zadaniem robota w kolejnych testach było ominięcie przeszkody bądź osiągnięcie zadanego położenia. Zastosowano różne kształty i kolory przeszkód, z uwagi na różnice w działaniu czujników zbliżeniowych w zależności od koloru przeszkody. Próby były realizowane przy różnej liczbie aktywnych czujników oraz dla różnych wag dla poszczególnych czujników. Podczas każdej próby rejestrowano zaproponowane wcześniej wskaźniki jakości, które zebrano w postaci tabel. W końcowej części pracy podsumowano przeprowadzone eksperymenty oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o optymalną liczbę aktywnych czujników rozważanego robota podczas jego ruchu w nieznanym otoczeniu.

Autoreferat


Pełna wersja autoreferatu: mg_autoreferat.pdf

Recenzje


Ważniejsze publikacje autora rozprawy

  1. Garbacz M., 2003. Algorytmy wyznaczania trajektorii dla robotów mobilnych Archiwum Konferencji Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej. 2003 vol. 17 s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.. — OWD'2003 : V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie: [Istebna–Zaolzie, 18–21 października 2003]. Z. 1 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS, 2003]
  2. Garbacz M., 2005. Laboratoryjny robot mobilny Khepera II. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2005 t. 9 z. 3 s. 393–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Summ.
  3. Garbacz M., 2006. Planowanie ścieżki dla robota mobilnego na podstawie informacji z czujników odległościowych. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3 s. 135–141. Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Summ.
  4. Garbacz M., Zaczyk M., 2008. Robot mobilny Khepera III – oprogramowanie dla środowiska MATLAB. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 3 s. 759–767.
  5. Garbacz M., Zaczyk M., 2009. Algorytmy ruchu w nieznanym otoczeniu dla robota Khepera III. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1 s. 1085–1094.
  6. Garbacz M, Zaczyk M., 2010. Algorytmy rozmyte w nawigacji kołowego robota mobilnego. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 3/1 s. 429–438
  7. Garbacz M., Zaczyk M., 2011. Metoda pól potencjałowych w nawigacji kołowej robota mobilnego. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3 s. 339–347.
  8. Więckowski, Ł.,Zbigniew St. Sobków Zb.St., Garbacz M., Zaczyk M., 2012.Vision based system for position recognition of small mobile robots Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 313–318.