Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Mirosławy Długosz
SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI FIZJOTERAPEUTÓW W OCENIE POSTAWY CIAŁA LUDZKIEGO NA PODSTAWIE ANALIZY TAŚM ANATOMICZNYCH
Termin: 28 kwietnia 2016 roku o godz. 13:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: Dr hab. Zbisław Tabor, prof. nadzw. PK - Politechnika Krakowska
Dr hab. Adrian Horzyk - Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

System wspomagania decyzji fizjoterapeutów w ocenie postawy ciała ludzkiego na podstawie analizy taśm anatomicznych

mgr inż. Mirosława Długosz

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Dyscyplina: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna


Rozprawa doktorska podejmuje problematykę obiektywizacji oceny postawy ciała człowieka dla potrzeb praktyki diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Problemy związane z oceną postawy ciała konkretnego pacjenta nie są do końca rozwiązane, a zwłaszcza brakuje narzędzi technicznych wspomagających lekarzy w tym zakresie. W pracy mając za cel wykazanie, że analiza taśm anatomicznych może być cennym narzędziem w ocenie postawy ciała człowieka, opracowano modele czterech głównych taśm anatomicznych oraz bazującą na tych modelach metodę ich badania, umożliwiającą obiektywną ocenę postawy ciała. Wykorzystano do tego wyniki pomiarów fotogrametrycznych, uzyskanych za pomocą systemu PBE. U zdrowego człowieka wszystkie taśmy anatomiczne są zrównoważone i utrzymują prawidłową postawę. O wystąpieniu danej taśmy świadczą pojawiające się na całej jej długości bądź na niektórych odcinkach skrócenia, będące wynikiem nadmiernego napięcia tej taśmy czy też jej fragmentu. Dlatego też proces tworzenia modeli taśm anatomicznych rozpoczęto od opracowania wzorców dla ludzi zdrowych poszczególnych parametrów wybranych do opisu taśm anatomicznych. Odchylenia od wyznaczonych wartości wzorcowych świadczą o występowaniu skrócenia na odpowiadającym im odcinku jednej z dwóch współpracujących ze sobą taśm.

Utworzone modele taśm anatomicznych stały się podstawą do opracowania reguł systemu wspomagania decyzji fizjoterapeutów. System ten został zaprojektowany przez Autorkę pracy w oparciu o logikę rozmytą. Jego głównym zadaniem jest wskazanie która z rozważanych taśm anatomicznych jest dominująca w przypadku konkretnego pacjenta. System dodatkowo wskazuje odcinki danej taśmy anatomicznej, na których wystąpiło skrócenie, co jest z punktu widzenia fizjoterapeuty bardzo istotną informacją.

Opracowane modele taśm anatomicznych pozwoliły również na porównanie postawy ciała osób zdrowych oraz cierpiących na wybrane schorzenia. Uzyskane wyniki potwierdziły postawioną hipotezę o istnieniu związków pomiędzy postawą ciała, a wybranymi jednostkami chorobowymi, również takimi, których powiązanie z postawą nie jest oczywiste (np. depresją).

Opracowana w ramach pracy doktorskiej idea oraz zgromadzone wstępne doświadczenia mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac badawczych i wdrożeniowych, dotyczących wykorzystania metod eksploracji danych i sztucznej inteligencji we wspomaganiu diagnostyki medycznej opartej o ocenę postawy ciała człowieka. Autoreferat


Pełna wersja autoreferatu MMD_autoreferat.pdf

Recenzje


Ważniejsze publikacje autora rozprawy

  1. M.M. Długosz, D. Panek, P. Maciejasz, W. Chwała, W. Alda „An improved kinematic model of the spine for three-dimensional motion analysis in the Vicon system”, 2012, Research into spinal deformities 8, eds. Tomasz Kotwicki, Theodoros B. Grivas, Amsterdam: IOS Press, Proceeding of the 9th IRSSD 2012, str. 227÷231
  2. M.M. Długosz, W. Chwała, P. Maciejasz, W. Alda „Realistic model of spine geometry in the human skeleton in the vicon system”, Bio-Algorithms and Med-Systems, Jagiellonian University, Medical College, 2012 vol. 8 no. 1, str. 123÷132
  3. W. Kurzydło, B. Stach, A. Bober, M. Wodzińska, M. M. Długosz „Structured-light 3D scanner in use to assess the human body posture in physical therapy – a pilot study”, Folia Medica Cracoviensia, 2014 vol. 54 no. 1, str. 21÷35
  4. W. Kurzydło, M.M. Długosz „3D scanning in myofascial dysfunction detection”, 2014, Proceedings of the 5th international conference on 3D body scanning technologies, ed. Nicola D'Apuzzo., Ascona: Hometrica Consulting, Lugano, Switzerland, 21–22 October 2014, str. 137÷141
  5. M.M. Długosz, W. Kurzydło „Human body posture as a source of information about selected diseases”, Bio-Algorithms and Med-Systems 2016, vol. 12 no. 1, De Gruyter, str. 19÷23