Spis treściZaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Macieja Mroza
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO KRYTERIUM PRZYŁĄCZANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH DO SIECI ZASILAJĄCEJ
Termin: 15 grudnia 2014 roku o godz. 11:00
Miejsce: pawilon B-1, sala 4
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI: Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. nadzw. PCz – Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Jurij Warecki - Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30Streszczenie

Jakość energii elektrycznej jako kryterium przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci zasilającej

mgr inż. Maciej Mróz

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. nadzw. AGH
Dyscyplina: Elektrotechnika


Problematyką podjętą w pracy jest jedno ze stosowanych kryteriów przyłączania do sieci elektroenergetycznych jakim jest jakość dostawy energii elektrycznej. Do przeprowadzenia szczegółowych analiz wybrano turbiny wiatrowe. W ciągu ostatnich kilku lat energetyka wiatrowa była technologią, która odnotowała największe przyrosty mocy zainstalowanej spośród wszystkich technologii wytwarzania energii elektrycznej. Udział energii wytworzonej w źródłach wiatrowych systematycznie wzrasta, co powoduje, że źródła te odgrywają coraz większą rolę w systemie elektroenergetycznym. Równocześnie cechy konstrukcyjne oraz właściwości wiatru jako źródła energii sprawiają, że turbiny wiatrowe potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na system elektroenergetyczny i jakość dostawy energii elektrycznej.

W pracy szczegółowo zaprezentowano zagadnienie wpływu turbin wiatrowych na jakość dostawy energii elektrycznej, w szczególności wahania napięcia. Przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych pomiarów jakości dostawy energii elektrycznej w miejscach przyłączenia różnej wielkości farm wiatrowych. Na tej podstawie, w oparciu o wartości dopuszczalne zaburzenia, korelacje współczynników wahań napięcia i prądów poszczególnych źródeł a także wybrane metody identyfikacji źródeł wahań stwierdzono, że wpływ turbin wiatrowych na wahania napięcia w analizowanych przypadkach był znikomy.

Na podstawie badań symulacyjnych przeanalizowano mechanizm emisji wahań napięcia przez turbiny wiatrowe i możliwe sposoby łagodzenia tego zaburzenia. Przeprowadzone symulacje wykazały, że parametry wiatru (wartość średnia prędkości wiatru, intensywność turbulencji) i charakter sieci (moc zwarciowa, kąt impedancji sieci) mają znaczący wpływ na emisję wahań napięcia generowanych przez turbiny wiatrowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że jest możliwe skuteczne zarządzanie mocą bierną turbin wiatrowych, co pozwala zredukować zaburzenia i intensywność oddziaływania.

Przedstawiono szczegółową analizę propagacji i tłumienia wahań napięcia. Wykonane symulacje potwierdziły, że rozważane zaburzenie przemieszczając się z sieci o wyższym napięciu znamionowym do sieci o niższym napięciu znamionowym ulega tłumieniu. Ponadto, charakter obciążenia sieci może również wpływać na redukcję wahań napięcia.

Zaproponowano nowe kryterium wahań napięcia, które w zależności od mocy przyłączanej instalacji, mocy zwarciowej i kąta fazowego sieci, rekomenduje podjęcie określonych działań w celu przydzielenia limitu emisji dla nowej instalacji. Aplikacja zaproponowanego kryterium pozwoli uszczegółowić procedurę przyłączania, a także w dłuższej perspektywie pozwoli przyłączyć większą liczbę źródeł bez niekorzystnego wpływu na parametry jakości dostawy energii elektrycznej.

AutoreferatPełna wersja autoreferatu MM_autoreferat.pdfWażniejsze publikacje autora rozprawy

  1. Mróz M.: The influence of wind turbine on power quality in the HV network in Poland, 18th International Conference on Electricity Distribution – CIRED 2005, Turin, Italy, 2005
  2. Mróz M., Hanzelka Z., Piątek K., Pawełek R.: Quality parameters of 15 kV supply voltage after connection of wind farms - case study, 12th International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2006, Cascais, Portugal, 2006
  3. Mróz M., Chmielowiec K., Hanzelka Z.: Voltage fluctuations in networks with distributed power sources, 15th International Conference on Harmonics & Quality of Power ICHQP 2012, June 2012, Hong Kong
  4. Mróz M., Chmielowiec K., Hanzelka Z.: Voltage fluctuations in networks with distributed power sources, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 5/2014, 2014
  5. Mróz M., Hanzelka Z.: Wahania napięcia jako kryterium przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci dystrybucyjnych, IV konferencja Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym, PTPiREE, Warszawa, 2014