Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
2017-12-20
Informacje na temat pomocy materialnej obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.


Proszę o zapoznanie się z pismem od Pani Prorektor.

Od dnia 1 czerwca br. obligatoryjną formą ubiegania się przez studentów AGH o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Nie zwalnia to studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (stosowne zaświadczenia i oświadczenia) w formie papierowej.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

Zmiany do Zarządzenia nr 32/2016

Ubieganie się o stypendium - krok po kroku

Wirtualna Uczelnia - instrukcja wypełnienia elektronicznego wniosku stypendialnego


Wnioski dotyczące świadczeń pomocy materialnej na rok akad. 2017/2018 ze stosownymi załącznikami można już składać - prośba, by rzetelnie kompletować dokumenty i nie czekać na ostatnią chwilę z uwagi na sprawność przyjmowania dokumentów i terminowość przydzielenia rat stypendialnych.


Stypendium socjalne:

O przyznanie świadczenia socjalnego może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne przyznaje się na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych, pobierającemu stypendium socjalne, stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Wypełniony wniosek w Wirtualnej Uczelni należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wykaz dokumentów (studenta i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz wzory potrzebnych oświadczeń  znajdą się na stronie: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/


Ø Podstawa naliczenia stypendium socjalnego od października 2017 r. wynosi 1051,70 zł netto na osobę

Ø Dochód z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych w 2016 r. wynosił 2577 zł

Ø Kalkulator dochodowy (jako narzędzie pomocnicze do przeliczenia dochodu przypadającego na członka rodziny)

UWAGA!!!

Student korzystający z urlopu bez podania przyczyny nie może ubiegać się o stypendium socjalne.

Ostateczny termin składania dokumentów to 2 października 2017 r.

Nie należy spinać dokumentów zszywkami.

W trakcie trwania roku akademickiego student:

- może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (gdy nie składał w terminie wniosku o stypendium socjalne) w przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej poprzez utratę dochodu,

- zobowiązany jest złożyć wniosek korygujący (w sytuacji wcześniejszego złożenia wniosku) w przypadku utraty lub uzyskania dochodu wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę sytuacji materialnej.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS).

Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalnej wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność i oryginałem do wglądu.


Zapomoga:

Analogicznie jw. wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalnej wraz  z udokumentowaniem przejściowo trudnej sytuacji materialnej w jakiej znalazł się student.

Zapomogę może otrzymać student nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów.


Dokumenty należy składać:

studia stacjonarne: Sekcja socjalna - bud. B1, pok. 26

studia niestacjonarne: Dziekanat - bud. B1, pok. 29

Godziny urzędowania Sekcji Socjalnej (studia stacjonarne):

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9 - 12

czwartek: NIECZYNNE


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.